Pandemia – zasady funkcjonowania MDK Rzeszów

Zasady funkcjonowania i organizacji zajęć w MDK od 1 września 2020 r.
opracowane na podstawie wytycznych GIS,
Ministerstwa Edukacji Narodowej  oraz Ministerstwa Zdrowia

 • Do Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie może uczęszczać osoba bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy uczestnika zajęć i działań placówki nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Uczestnicy zajęć i działań  mogą być przyprowadzani do placówki i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i z MDK opiekunowie z dziećmi oraz uczestnicy zajęć przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Przy wejściu do obiektów placówki należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do obiektów MDK należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 • Zakazuje się wstępu rodziców i opiekunów dzieci do obiektów szkolnych i innych użyczonych na zajęcia MDK. Nauczyciele prowadzący zajęcia odbierają dzieci o ściśle ustalonych godzinach przy wejściach do obiektów i odprowadzają dzieci do wyjścia po zakończeniu zajęć.
 • W wyjątkowych uzasadnionych wiekiem lub ograniczoną sprawnością przypadkach opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej MDK (budynki przy ul. Piłsudskiego 25. Osmeckiego 51 oraz lokal w Galerii „Nowy Świat”), zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników MDK i innych osób min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 • W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w MDK osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 • Osoby wchodzące do obiektów MDK, które nie są zapisanymi uczestnikami stałych zajęć, muszą podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu do kontaktu i zostać umieszczone w rejestrze wejść do MDK- rejestr prowadzi portier.
 • Wejście główne budynku MDK, ul. Osmeckiego 51 dotyczy wszystkich wchodzących włącznie z użytkownikami biblioteki.
 • W częściach wspólnych (hole, korytarze, toalety itp.) obiektów w administracji MDK obowiązuje zakrywanie nosa i ust (maseczki, przyłbice itp.) – dotyczy wszystkich, także pracowników MDK. Uczestnicy stałych zajęć i nauczyciele mogą zdjąć maseczki lub przyłbice po wejściu do pracowni lub innych miejsc odbywania zajęć.
 • W przypadku organizacji zajęć w użyczonych pomieszczeniach szkół lub innych instytucji należy bezwzględnie stosować się do zasad ustalonych przez administratorów tych pomieszczeń.
 • Portier i każdy pracownik MDK ma obowiązek zwracać uwagę i reagować czy osoby odwiedzające placówkę przestrzegają zaleceń dotyczących dezynfekcji rąk, zasłaniania nosa i ust i warunków przebywania na terenie MDK.
 • Należy ustalić i zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami uczestnika zajęć. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 • Obiekty MDK wyposażone są w termometry bezdotykowe i dezynfekowane na bieżąco.
 • Pomiar temperatury ciała osób wchodzących do MDK nie jest obowiązkowy. Pomiaru temperatury ciała należy dokonać wyłącznie w przypadku podejrzenia występowania niepokojących objawów chorobowych.
 • Jeżeli pracownik MDK zaobserwuje u uczestnika zajęć lub działań placówki objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować podejrzaną osobę w wyznaczonym miejscu, zapewniając min.
  2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka z MDK (rekomendowany własny środek transportu).
 • Wprowadza się taką organizację pracy placówki i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie MDK, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się osób na terenie placówki (np. w miarę możliwości różne godziny przychodzenia, różne godziny przerw lub zajęć) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 • Przerwy w zajęciach uczestnicy spędzają w swoich salach pod opieką nauczyciela.
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do MDK należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 • W miarę możliwości uczestnik zajęć posiada własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku. Uczestnicy zajęć nie powinni wymieniać się przyborami między sobą.
 • W sali do zajęć ruchowych używany sprzęt oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć ruchowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć sytuacje kontaktowe.
 • Uczestnik zajęć nie powinien zabierać ze sobą do MDK niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.
 • Placówki wychowania pozaszkolnego (pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie i pozaszkolne placówki specjalistyczne) korzystają z powyższych wytycznych a także:
  https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

oraz wytycznych dla obiektów sportowych:
https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap—pytania-i-odpowiedzi

Załączniki do pobrania