Deklaracja dostępności

WSTĘP

Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://mdk.rzeszow.pl/
 
Data publikacji strony internetowej: 2020-04-05
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-28

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:         filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych         niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych         część plików nie jest dostępna cyfrowo         mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności         dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi         część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie), a w nim:
§  Powiększanie tekstu
§  Pomniejszanie tekstu
§  Skala szarości
§  Wysoki kontrast
§  Negatyw
§  Jasne tło
§  Podkreślanie hiperłączy
§  Czytelna czcionka

§  Mapa strony


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

Deklaracje
sporządzono dnia
 23-09-2021 r.
Deklarację  sporządzono
na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracowników  Młodzieżowego
Domu Kultury w Rzeszowie.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Bogusław Tomczak
e-mail:
dyrektor@mdk.erzeszow.pl lub skontaktować się z sekretariatem placówki: sekretariat@mdk.erzeszow.pl 

telefon: 17 748 36 00
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

I. Budynek MDK, ul. Piłsudskiego 25

1.    Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Piłsudskiego, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Wejście od zaplecza ze schodami. Nad wejściami nie ma głośników systemu
naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

2.    Miejsca parkingowe na zapleczu budynku bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Bramofon przy bramie wjazdowej na zaplecze.

3.    Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy administracji i obsługi.

4.    W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, poddasze) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.

5.    W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (schody, toalety, barierki).

6.    Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7.    W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, nie ma oznaczeń kontrastowych, nie ma pętli indukcyjnych.

II. Budynek MDK, ul. Osmeckiego 51

1.    Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od strony wschodniej. Wejście główne nie wymaga podjazdu dla niepełnosprawnych. Wejścia boczne ze schodami. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

2.    Na terenie obiektu są ogólnodostępne miejsca parkingowe oraz wyznaczone miejsce dla osoby niepełnosprawnej z podjazdem.

3.    Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

4.    W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind. Pomieszczenia zaplecza sceny przy sali wielofunkcyjnej oraz 1 piętro nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

5.    Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

6.    Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7.    W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, nie ma oznaczeń w alfabecie
Braille’a, nie ma oznaczeń kontrastowych, nie ma pętli indukcyjnych.

 

III. Lokal MDK w budynku Galerii Handlowej „Nowy Świat”, ul. Krakowska 20, poziom+1

1. Dostęp do lokalu głównymi wejściami Galerii od strony wschodniej (poziom 0) i zachodniej (poziom -1). 

     Wejścia główne nie wymagają podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściem do lokalu MDK na poziomie +1 nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

2. Na terenie Galerii są ogólnodostępne miejsca parkingowe oraz wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.

3. Osobami do udzielania informacji są: przy wejściu głównym na poziomie 0 – pracownicy obsługi Galerii, 

    przy wejściu do lokalu MDK –pracownik obsługi MDK.

4. W obiekcie Galerii na każdym poziomie znajdują się hole i korytarze. Obiekt posiada windy i ruchome schody.

5.  Na każdym poziomie Galerii znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

6.  Do lokalu MDK może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W lokalu MDK nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, nie ma oznaczeń kontrastowych, nie ma pętli indukcyjnych.

IV. Budynek MDK, ul. Unii Lubelskiej 1

  1. Budynek jednokondygnacyjny. Do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się od ulicy Unii Lubelskiej, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  2. Miejsca parkingowe na ul. Unii Lubelskiej w strefie płatnego parkowania bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
  3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu są pracownicy administracji i obsługi.
  4. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
  5. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, nie ma oznaczeń kontrastowych, nie ma pętli indukcyjnych.
Skip to content