Projekty UE

Miasto Vranov nad Topľou (Republika Słowacka) wraz z Gminą Miastem Rzeszów wspólnie przygotowały projekt o nazwie „Ochrona dziedzictwa kulturowego historycznych regionów Zemplina i Rzeszowszczyzny – tradycja, współczesność, przyszłość”. Projekt jest finansowany w ramach „Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013”.

Partnerem Wiodącym projektu jest Miasto Vranov nad Topľou.

W dniu 26.10.2009 Burmistrz Vranova nad Topl’ou PhDr. Tomáš Lešo podpisał z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego Rzeczpospolitej Polskiej umowę o finansowanie projektu.

Umowa partnerska pomiędzy Vranovem a Rzeszowem została zawarta w dniu 27.11.2009 r. Podpisy pod umową złożyli Burmistrz Vranova nad Topl’ou, Tomáš Lešo oraz Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc.

Całkowita wartość projektu: 1 963 961,25 Euro.

Wartość projektu po stronie polskiej to 328 922 Euro.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 669 367,06 Euro.

Kwota dofinansowania z EFRR w rozbiciu na poszczególnych Partnerów:

Miasto Vranov nad Topl’ou  – 1 389 783,36 Euro

Gmina Miasto Rzeszów – 279 583,7 Euro

W ramach projektu zrealizowano:

 1. Działania o charakterze inwestycyjnym:
 • rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku Miejskiego Domu Kultury we Vranovie nad Topl’ou,
 • wyposażenie pomieszczeń budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie w sprzęt i urządzenia do działań kulturalnych,
 1. Działania o charakterze informacyjno-promocyjnym
 2. Działania dotyczące wymiany kulturalnej:
 • konferencja na temat „Ochrony dziedzictwa kulturowego historycznych regionów Zemplina i Rzeszowszczyzny”,
 • warsztaty artystyczne z zakresu rękodzieła artystycznego “Rzemiosło artystyczne Rzeszowszczyzny”,
 • koncerty zespołów artystycznych z Vranova w Rzeszowie i zespołów z Rzeszowa we Vranovie,
 • wystawa “Tradycyjne rękodzieło artystyczne Zemplina”,
 • “Nasi sąsiedzi” – międzynarodowy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z województwa podkarpackiego i kraju preszowskiego,
 • Festiwal zespołów artystycznych Rzeszowa i Vranova “Nad Topl’ou i Wisłokiem”

 

 

 

Program Współpracy Transgranicznej  Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

 

Priorytet: nr 3. Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)

Wnioskodawca: Miejski Dom Kultury we Vranovie nad Topl’ou, Słowacja

Nazwa Projektu: Kultura bez granic. Rzeszów – Jasło – Vranov nad Topl’ou

Umowa o dofinasowanie nr: PL-SK/PO/IPP/III/097

Termin realizacji projektu: styczeń 2013 – grudzień 2013 r.

 

Środki EFRR  – 47 519,59 €; Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa – 5 590,54 €; Wkład własny – 2 795,27 €; Razem – 55 905,40 € 

Działania mikroprojektu realizuje Miejski Dom Kultury we Vranovie nad Topl’ou we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Rzeszowie i Jasielskim Domem Kultury w Jaśle

Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z udziałem budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej

Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

 

OPIS PROJEKTU

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie istniejącej współpracy transgranicznej, rozszerzenie jej o nowe partnerstwo a także realizacja wspólnych działań w różnych dziedzinach życia kulturalnego i społecznego. Cel jest realizowany poprzez:

– Tworzenie korzystnych warunków dla młodych ludzi po obu stronach granicy, którzy chcą realizować się w życiu kulturalnym i społecznym.

– Utworzenie na placu przed Domem Kultury we Vranovie nad Topl’ ou Rynku Rzemiosł, jako przestrzeni służącej prezentacjom w czasie najważniejszych wydarzeń miejskich kunsztu i artystycznych wyrobów naszego jak również polskiego rzemiosła w tym wytworów dzieci, młodzieży i grup marginalizowanych.

– Rozwijanie osobowości młodych, utalentowanych ludzi, stymulowanie ich twórczych i interpretatorskich wysiłków, odkrywanie nowych talentów a przede wszystkim dostarczanie niezapomnianych wrażeń zarówno wykonawcom jak i publiczności.

– Pojawienie się nowych przyjaźni wśród młodzieży. Młodzi ludzie dostaną możliwość wzajemnego poznania się, porównania własnego dorobku kulturalnego w dziedzinie folkloru, muzyki popularnej czy rzemiosła artystycznego. Wreszcie, możliwość zaprezentowania szerokiej publiczności swojego talentu, artystycznej biegłości, ludowych tradycji nie tylko naszego kraju ale także kraju naszego Partnera.

Grupy docelowe:

Projekt przeznaczony jest szczególnie dla młodzieży z przygranicznych obszarach Słowacji
i Polski, którzy w wolnym czasie poświęcają się muzyce, współczesnym i ludowym pieśniom, tańcu i rzemiosłu artystycznemu. Projekt tworzy przestrzeń dla samorealizacji i prezentacji wyników swojej pracy grupom społecznym populacji regionu przygranicznego znajdującym się z różnych względów w sytuacji niekorzystnej /marginalizowanym/. Na większą skalę, projekt będzie miał wpływ na szerokie spektrum społeczeństwa bez podziału na kategorie wiekowe, uczestników wydarzeń organizowanych we Vranovie nad Topl’ou  i w mieście Rzeszowie. Projekt jest dostępny dla każdego za pośrednictwem strony internetowej oraz telewizji internetowej: /www.kulturavranov.sk, www.tvvranov.sk.

Działania podejmowane w ramach projektu:

–        Spotkanie robocze – informacje na temat działań projektowych w związku
z  Międzynarodowym Festiwalem Gaštanček 2013,

–        Ocena zgłoszonych kandydatów i wybór finalistów Festiwal Gaštanček w roku 2013,

–        Konferencja, wystawa, spotkanie robocze partnerów oraz finalistów konkursu
Gaštanček 2013,

–        Międzynarodowy Festiwal  Piosenki Popularnej Gaštanček 2013

–        Spotkanie robocze partnerów w związku z przygotowaniem warsztatów folklorystycznych,

–        Rynek Rzemiosł, czterodniowe warsztaty tańca ludowego,

–        Spotkanie robocze partnerów w związku z przygotowaniami do targów bożonarodzeniowych,

–        Targi bożonarodzeniowe, Konferencja końcowa.

 

Wnioskodawca : Miejski Dom Kultury we Vranovie nad Topľou
Forma prawna organizacji: jednostka samorządu
Adres : M. R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nd Topľou
Województwo: preszowskie
Tel.: 00421 57 4881510
Fax : 00421 57 4463950
E-mail : programove@kulturavranov.sk
IČO : 35519088
DIČ : 2020630898

 

Nazwa partnera: Młodzieżowy Dom Kultury
Forma prawna: jednostka samorządu, placówka publiczna oświatowo-wychowawcza
Adres: Piłsudskiego 25
35-506 Rzeszów
Województwo : podkarpackie
Powiat : Rzeszów
Gmina : Rzeszów
Osoba odpowiedzialna za realizację mikroprojektu:
Bogusław Tomczak
Tel.: 0048 17 748 36 00
Fax : 0048 17 748 36 00
E-mail : mdkrze@pro.onet.pl

Nazwa partnera: Jasielski Dom Kultury
Forma prawna: jednostka
organizacyjna samorządu terytorialnego
Adres : Kołłątaja 1
38 – 200 Jasło
Województwo : podkarpackie
Powiat : Jasło
Gmina : Jasło
Osoba odpowiedzialna za realizację mikroprojektu:
Janusz Szewczyk
Tel.: 00 48 13 4435150
Fax : 00 48 13 4435150
E-mail : jdksekretariat@gmail.com
 

Więcej informacji: http://kulturavranov.sk/popis-mikroprojektu-pl

                                        http://kulturavranov.sk/viac-o-mikroprojekte

„ŁĄCZY NAS TANIEC”

MIKROPROJEKT WSPÓLNY

 ramach INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020

Nr mikroprojektu: INT/EK/KAR/1/I/B/0085.

Okres realizacji: czerwiec – grudzień 2017 r.

Partner Wiodący: Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie – jednostka organizacyjna Gminy Miasta Rzeszowa, województwo podkarpackie, Polska.

Partner Projektu: Miejski Dom Kultury we Vranovie nad Topl’ou, kraj preszowski, Słowacja.

Wartość projektu: 97 128,18 €.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85% całkowitej wartości projektu tj. 82 558,95 €.

Wkład własny partnerów: 7 412,05 €. W tym wkład własny Młodzieżowego Domu Kultury ze środków Gminy Miasta Rzeszów: 5 111,27 €. Stanowi to 10% całkowitej wartości działań po stronie polskiej.

Przewidywane środki z budżetu państwa: 7 157,18 €. W tym po stronie polskiej: 2 555,63 €. Stanowi to 5% całkowitej wartości działań po stronie polskiej.

Mikroprojekt zakłada realizację transgranicznych działań zacieśniających współpracę pomiędzy przygranicznymi rejonami Słowacji i Polski ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego wraz z jego podobieństwami i różnicami.

 

W ramach mikroprojektu zorganizowane zostaną w Polsce tygodniowe warsztaty artystyczne dla 20 osobowej grupy młodzieży słowackiej, która wspólnie z 20 osobową grupą młodzieży polskiej będzie pracowała na układem choreograficznym tańców rzeszowskich.

Ta sama młodzież weźmie udział w tygodniowych warsztatach zorganizowanych na Słowacji.

            Młodzież polska z udziałem młodzieży słowackiej będzie uczyła się tańców regionu Zemplina. Efektem warsztatów będzie wspólny program złożony z tańców polskich
i słowackich. Oba zespoły folklorystyczne włączą tańce sąsiadów do swojego stałego repertuaru. Publiczność słowacka będzie miała możliwość obejrzenia wspólnego programu
w trakcie koncertu prezentowanego we Vranovie nad Topl’ou w czasie Festiwalu „Hornozemplinské slávnosti 2017” w dniach 26 – 27 sierpnia 2017 r. Impreza ma charakter plenerowy.

W Polsce wspólny koncert tańców ludowych Rzeszowszczyzny i Zemplina zostanie zaprezentowany w dniu 22 listopada 2017 r. dla 660 widzów w sali Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego.

Na realizację warsztatów oraz koncertów zaplanowano środki w budżecie mikroprojektu.

Na potrzeby dalszej współpracy różnych podmiotów i osób w Polsce oraz na Słowacji stworzony zostanie elektroniczny katalog zespołów artystycznych kultywujących tradycje
w woj. podkarpackim oraz w kraju preszowskim. Katalog będzie dostępny w Internecie i będzie miał charakter otwarty. Pozwoli na uzupełnianie go w okresie trwania projektu i po jego zakończeniu danymi zespołów i artystów chętnych do wspólnych działań.

Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie, 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 25 zaprasza do złożenia oferty na:  Stroje rzeszowskie

 

Przedmiot zamówienia:

Strój  rzeszowski  damski – gorset, bluzka haft niebiesko-czerwony, zapaska haft niebiesko-czerwony, spódnica, halka, stroik, korale

 

Strój rzeszowski męski – koszula haft biały, spodnie, kamizela, kapelusz, pas

Ilość: 10 kpl., w tym 1 kpl.-to strój damski+ męski

Termin realizacji – 25 sierpnia 2017

Warunki płatności – Przelew z terminem płatności – 14 dni po wykonaniu zamówienia

Opis warunków udziału w postępowaniu

Złożona oferta powinna zawierać :

a) nazwa i adres wykonawcy: …………………………………

– NIP ………………………………… 

– Regon ……………………………

b) oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

c) oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

d) termin realizacji zamówienia …………………………………………………………..

e) okres gwarancji …………………………………………………………………………

f) wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym

g) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej, pieczątka wykonawcy

6. Kryteria wyboru oferty – cena

7. Miejsce i termin złożenia ofert

Ofertę należy złożyć  w terminie -do 30 czerwca 2017r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie ul. Piłsudskiego 25 lub drogą elektroniczną na adres; a.gargala@mdk.erzeszow.pl


—————

Realizacja kostiumów do “tańców rzeszowskich”

W dniu 3 lipca 2017r., w oparciu o regulamin zamówień publicznych MDK, dokonano wyboru dostawcy kostiumów do tańców rzeszowskich dla młodzieży słowackiej w ramach mikroprojektu- nr INT/EK/KAR/1/I/B/0085 “Łączy nas taniec”, zgodnie z zapytaniem o cenę.

Zapytania o cenę zostały skierowane droga telefoniczną do następujących firm:

– Firma Produkcyjno-Usługowa “PERFEKT” s.c.

– INA Przedsiebiorstwo Wielobranżowe

– PPHU WEBFOLK Jarosław Wygański

– IUS CERTUM Diana Kalita

Dodatkowo zapytanie zamieszczono na stronie internetowej- www.mdk-rzeszow.art.pl

Jako kryterium wyboru okreslono najniższą cenę.

Na podstawie nadesłanych ofert dokonano wyboru dostawcy kostiumów do tańców rzeszowskich.

Do dnia 30 czerwca 2017r. ważne oferty złożyły trzy podmioty:

– INA Przedsiebiorstwo Wielobranżowe- oferowana cena: 34 071 zł

– PPHU WEBFOLK Jarosław Wygański- oferowana cena: 26 937 zł

– IUS CERTUM Diana Kalita- oferowana cena: 25 800 zł

 Firma Produkcyjno-usługowa “PERFEKT” złozyła ofertę nieważną ze względu na niedotrzymanie terminu realizacji.

Wybrano ofertę przedstawioną przez firmę IUS Certum Diana Kalita.

————

Zapraszamy do składania ofert- usługi związane z realizacją warsztatów artystycznych i Koncertu “Łączy nas taniec”

Dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.

—————–

Młodzieżowy Dom Kultury zleci ubezpieczenie uczestników mikroprojektu “Łączy nas taniec”. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

 
Zamawiający:
Gmina Miasto Rzeszów
35-064 Rzeszów, Rynek 1
NIP: 813-000-86-13
Odbiorca-płatnik
Młodzieżowy Dom Kultury
35-074 Rzeszów, al. J. Piłsudskiego 25
tel./fax.: +48 17 748 36 00

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

– ubezpieczenie grupy młodzieży polskiej i słowackiej podczas warsztatów tanecznych realizowanych w ramach projektu pn. “Łączy nas taniec”. Warsztaty planowane są w Ośrodku wypoczynkowym /Hotelu do 20 km od Rzeszowa, w dniach 3-9 lipca 2017r.

Grupa polska liczy 24 osoby, słowacka 23 osoby.

Ubezpieczenie dotyczy również przewozu grupy słowackiej na trasie Vranov nad Topl’ou-Rzeszów; Rzeszów- Vranov nad Top;lou oraz realizowanego w ramach warsztatów programu turystycznego.

– Ubezpieczenie takiej samej grupy podczas Koncertu z okazji zakończenia projektu, który odbędzie sie w terminie 21-22 listopada 2017r. w Rzeszowie.

Warunki płatności: Płatne przelewem na rachunek bankowy

Oferty prosimy przesłać pocztą lub osobiście na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
35-074 Rzeszów, al. J. Piłsudskiego 25
lub pocztą elektroniczną na adres: a.gargala@mdk.erzeszow.pl
 

W dniu 30 czerwca 2017r., w oparciu o regulamin zamówień publicznych MDK, dokonano wyboru ubezpieczenia dla młodzieży słowackiej w ramach mikroprojektu- nr INT/EK/KAR/1/I/B/0085 “Łączy nas taniec”, zgodnie z zapytaniem o cenę.

Ofertę złożyły przedmioty:

– Warta S.A.- oferowana cena: 1201 zł

– Ergo Hestia- oferowana cena: 1165 zł

– Hestia Podróże- oferowana cena: 1161 zł

– Warta Travel- oferowana cena: 1090 zł

– PZU S.A.- oferowana cena: 1075 zł

Wszystkie oferty dotyczyły tego samego zakresu ubezpieczenia.

Wybrano ofertę firmy PZU S.A.- ze względu na najniższą cenę.

————

Młodzieżowy Dom Kultury zleci usługę transportową uczestników mikroprojektu “Łączy nas taniec”. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Zamawiający:
Gmina Miasto Rzeszów
35-064 Rzeszów, Rynek 1
NIP: 813-000-86-13
Odbiorca-płatnik
Młodzieżowy Dom Kultury
35-074 Rzeszów, al. J. Piłsudskiego 25
tel./fax.: +48 17 748 36 00
 
Przedmiot zamówienia: usługa transportowa na trasie

3.07.2017r.- trasa: Rzeszów- Vranov nad Topl’ou (Słowacja)- Ośrodek wypoczynkowy /Hotel do 20 km od Rzeszowa

6.07.2017r.- trasa: Ośrodek wypoczynkowym /Hotel do 20 km od Rzeszowa- Muzeum Zamek w Łańcucie- Medynia Głogowska Zagroda Garncarska- Ośrodek wypoczynkowy /Hotel do 20 km od Rzeszowa

9.07.2017r.- trasa: Ośrodek wypoczynkowy /Hotel do 20 km od Rzeszowa- Muzeum “Karpacka Troja” Trzcinica k. Jasła- Vranov nad Topl’ou (Słowacja)- Rzeszów

21.11.2017r.- trasa: Rzeszów- Vranov nad Topl’ou (Słowacja)-Rzeszów

22.11.2017r.- trasa: Rzeszów- Vranov nad Topl’ou (Słowacja)-Rzeszów

Wymagania dotyczące:

– terminu wykonania zamówienia: 3.07-22.11.2017r.

– parametrów technicznych: autokar klasy lux, 50 osobowy, z klimatyzacją i wc

– terminu płatności: przelew, 14 dni po wykonaniu usługi

– innych warunków realizacji zamówienia: znajomość języka słowackiego przez kierowcę, nie włączanie kosztów dojazdu z bazy na miejsce wykonania usługi

Kryterium wyboru ofert: najniższa cena

Miejsce i termin złożenia oferty:

Młodzieżowy Dom Kultury ul. Piłsudskiego 25, 35-074 Rzeszów, lub drogą e-mail: organizacja@mdk.erzeszow.pl, do dnia: 27.06.2017r.


W dniu 28 czerwca 2017 roku, w oparciu o regulamin zamówień publicznych MDK, dokonano wyboru dostawcy usług transportowych zgodnie z zapytaniem o cenę i wymagane parametry techniczne. Zapytanie ofertowe zostało rozpowszechnione wśród trzech dostawców usług poprzez kontakt telefoniczny oraz umieszczenie informacji na stronie internetowej.

Wszyscy oferenci spełnili wymogi zapytania ofertowego. Ofertę złożyły podmioty:

– Firma Transportowa Stanisław Ziętek –oferowana cena: 10 062 zł brutto

– Firma Transportowo-Usługowa „POL-TRANS” Mariusz Brzyski – oferowana cena: 11 000 zł brutto

– F.H.U. ATRANS Aleksander Krztoń – oferowana cena: 11 200 zł brutto

Wybrano ofertę firmy:  „Firma Transportowa Stanisław Ziętek”, ze względu na najniższą cenę oferowanych usług oraz spełnienie wymaganych parametrów technicznych.


Młodzieżowy Dom Kultury zleci organizację usługi noclegowej ze śniadaniem dla uczestników warsztatów tańców ludowych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

1.   Informacje:

– termin składania ofert: do 27.06.2017r.

– miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie, 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 25

adres e-mail: organizacja@mdk.erzeszow.pl

miejsce realizacji zamówienia: województwo podkarpackie,  powiat rzeszowski, miasto Rzeszów

 2.     Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi noclegowej ze śniadaniem oraz pełnego dziennego wyżywienia (obiady, kolacje, przekąski i napoje) dla 47 osobowej grupy młodzieży z Polski i Słowacji wraz z opiekunami.

W ramach realizacji mikroprojektu nr INT/EK/KAR/1/I/B/0085.

Termin realizacji: 3-9.07.2017r.

Kod CPV: 55000000-0

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie zapewnić ośrodek wg poniższej specyfikacji:

– ośrodek wypoczynkowy/hotel, położony w Rzeszowie lub w oddaleniu do 20 km od Rzeszowa

– miejsca noclegowe dla 47 osobowej grupy (młodzież i dorośli) ze śniadaniem: 20 osób młodzieży ze Słowacji i 3 opiekunów oraz 20 osób z Polski i 4 opiekunów- uwzględnić grupę mieszaną (kobiety, mężczyźni)

– pokoje 1-2 osobowe z łazienkami

– pełne wyżywienie (obiad-2 daniowy, kolacje, przekąski, napoje)

– nieodpłatny dostęp do jednego pomieszczenia o wymiarach 20mx20m oraz o jednego pomieszczenia o wymiarach 10mx10m, służące do przeprowadzenia warsztatów tanecznych.


3. Harmonogram realizacji zamówienia:

– termin składania ofert: 27.06.2017r.

– ogłoszenie wyników: 28.06.2017r.

– podpisanie umowy: 29.06.2017r.

– termin wykonania zamówienia: 3-9.07.2017r.

– termin płatności: przelew, 14 dni po wykonaniu usługi

 4.     Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Opis weryfikacji odbędzie się na podstawie przedłożonych oświadczeń wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym  (załącznik nr 2 zapytania ofertowego).

Oferenci pozostający w powiązaniu opisanym powyżej zostaną wykluczeni.

5.  Ocena oferty:

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Cena (C) – 100% (100 punktów)
2) Zasady oceny kryterium “Cena” (C). W przypadku kryterium “Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 
“Cena brutto najtańszej oferty” /” Cena brutto badanej oferty” x 100 = liczba punktów
3) Ostateczna ocena punktowa oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy który uzyska najwyższą liczbę punktów.
4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów

Wykluczenia

Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania: 
1) w przypadku nie spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
2) w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem; 
3) w przypadku powiązania Wykonawcy z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

6.  Przygotowanie oferty:

Oferty należy przedłożyć do dnia 27.06.2017r. , adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie, 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 25 lub e-mail: organizacja@mdk.erzeszow.pl

7. Załączniki

– zał. Nr 1- oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym

8.  Zamawiający- Beneficjent

Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP: 813-00-86-13, reprezentowaną przez  Bogusława Tomczaka Dyrektora Młodzieżowego Dom Kultury w Rzeszowie, ul. Piłsudskiego 25, 35-074 Rzeszów

Tytuł projektu: „Łączy nas taniec”

Numer projektu: INT/EK/KAR/1/I/B/0085

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Postępowanie prowadzone wg zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi obowiązującymi polskich mikrobeneficjentów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska-Słowacja

1.Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi noclegowej ze śniadaniem oraz pełnego dziennego wyżywienia (obiady, kolacje, przekąski i napoje) dla 47 osobowej grupy młodzieży z Polski i Słowacji wraz z opiekunami.

2. Sposób i termin upublicznienia zapytania ofertowego: strona internetowa www.mdk-rzeszow.art.pl i przekazanie osobiście do wykonawców w dniu  1.06.2017r.

3. Wykaz ofert które wpłynęły na zapytanie ofertowe:

Nr. oferty

Nazwa i adres oferenta

Data i sposób wpłynięcia oferty

Spełnienie warunków udziału w postepowaniu w tym warunku dotyczącego braku powiązań osobowych lub kapitałowych

1.

Centrum Turystyki i Rekreacji WSiZ ,
Kielnarowa 386a,
36-020 Tyczyn

 

21.06.2017r., osobiście

 

spełnia

2.

SPA Hotel SPLENDOR

Siedliska 495, 36-042 Lubenia

 

26.06.2017r., osobiście

 

spełnia

3.

Hotel SOKÓŁ Wellnes&Spa, ul. Sokoła 11, 37-100 Łańcut

 

23.06.2017r.,

osobiście

 

spełnia

 

 4. Kryteria wyboru:

1) Oferty zostały ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium Cena (C) – 100% (100 punktów)
2) Zasady oceny kryterium “Cena” (C): oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: “Cena brutto najtańszej oferty” /” Cena brutto badanej oferty” x 100 = liczba punktów
3) Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy który uzyska najwyższą liczbę punktów.
4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów

       5. Oferty spełniające warunki w zapytaniu ofertowym uzyskały następujące oceny

Nr. oferty

Nazwa i adres oferenta

Cena oferty brutto

Uzyskana punktacja

1.

Centrum Turystyki i Rekreacji WSiZ ,
Kielnarowa 386a,
36-020 Tyczyn

 

56.183,80 zł brutto

 

100 pkt.

2.

SPA Hotel SPLENDOR

Siedliska 495, 36-042 Lubenia

 

58.745,00 zł brutto

 

95,64 pkt.

3.

Hotel SOKÓŁ Wellnes&Spa,
ul. Sokoła 11, 37-100 Łańcut

 

57.200,00 zł brutto

 

 

98,22 pkt

 

 1. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem

Wybrano ofertę firmy: Centrum Turystyki i Rekreacji WSiZ w Kielnarowej, ze względu na najniższą cenę oferowanych usług, spełnienie wszystkich wymaganych parametrów technicznych oraz zdobycie najwyższej ilości punktów.


Młodzieżowy Dom Kultury zleci organizację usługi noclegowej dla uczestników Koncertu “Łączy nas taniec” w Rzeszowie

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Zamawiający:
Gmina Miasto Rzeszów
35-064 Rzeszów, Rynek 1
NIP: 813-000-86-13
Odbiorca-płatnik
Młodzieżowy Dom Kultury
35-074 Rzeszów, al. J. Piłsudskiego 25
tel./fax.: +48 17 748 36 00
Przedmiot zamówienia:
 
usługa noclegowa ze śniadaniem

21-22.11.2017r. – 31 osób

Wymagania dotyczące:

– terminu wykonania zamówienia: 21-22.11.2017r.

– parametrów technicznych: pokoje 1-2-3 os. z łazienkami wg potrzeb zamawiającego

– terminu płatności: przelew, 14 dni po wykonaniu usługi

– innych warunków realizacji zamówienia: najniższa oferta cenowa

Miejsce i termin złożenia oferty: Młodzieżowy Dom Kultury ul. Piłsudskiego 25, 35-074 Rzeszów, lub drogą e-mail: organizacja@mdk.erzeszow.pl, do dnia: 29.09.2017r.

Po telefonicznym rozpoznaniu dostępności miejsc noclegowych w interesującym nas terminie, zapytania ofertowe skierowano do trzech podmiotów: Hotel „Fryderyk”, Hotel Rzeszów,  Hotel „Prezydencki . W dniu 29 września 2017 roku, w oparciu o regulamin zamówień publicznych MDK, dokonano wyboru dostawcy usług noclegowych zgodnie

z zapytaniem o cenę i wymagania.

Ofertę złożyły 2 podmioty;

– Hotel Rzeszów –oferowana cena: 6417 zł brutto (207 zł/os.)

– Hotel „Prezydencki” w Rzeszowie – oferowana cena: 3999 zł brutto (129 zł/os)

Jako kryterium wyboru przyjęto najniższą cenę. Wybrano ofertę firmy: Hotelu „Prezydencki” w Rzeszowie.


Młodzieżowy Dom Kultury zleci organizację usługi żywieniowej dla uczestników Koncertu “Łączy nas taniec” w Rzeszowie

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Zamawiający:
Gmina Miasto Rzeszów
35-064 Rzeszów, Rynek 1
NIP: 813-000-86-13
 
Odbiorca-płatnik
Młodzieżowy Dom Kultury
35-074 Rzeszów, al. J. Piłsudskiego 25
tel./fax.: +48 17 748 36 00
Przedmiot zamówienia:
usługa wyżywienia

21.11.2017r.

– obiad 2 daniowy +deser + napój, kawa/herbata wg potrzeb- 62 osoby

– kolacja w formie szwedzkiego stołu- 62 osoby

22.11.2017r.

– obiad 2 daniowy +deser + napój, kawa/herbata wg potrzeb- 62 osoby

– kolacja jednodaniowa + napój, kawa/herbata wg potrzeb- 62 osoby

Wymagania dotyczące:

– terminu wykonania zamówienia: 21-22.11.2017r.

– parametrów technicznych: kolacja w dniu 21.11.2017r. dla 62 osób musi się odbyć o jednej godzinie

– terminu płatności: przelew, 14 dni po wykonaniu usługi

– innych warunków realizacji zamówienia: najniższa oferta cenowa

Miejsce i termin złożenia oferty: Młodzieżowy Dom Kultury ul. Piłsudskiego 25, 35-074 Rzeszów, lub drogą e-mail: organizacja@mdk.erzeszow.pl, do dnia: 29.09.2017r.


Po telefonicznym rozpoznaniu dostępności lokali gastronomicznych w wybranym terminie, zapytania ofertowe skierowano do podmiotów: Restauracja „Liszt” i Restauracja Hotelu „Prezydencki”, zlokalizowanych w niedalekiej odległości od miejsca realizacji koncertu. W dniu 29 września 2017 roku, w oparciu o regulamin zamówień publicznych MDK, dokonano wyboru dostawcy usług żywieniowych zgodnie z zapytaniem o cenę i wymagania.

Ofertę złożyły 2 podmioty:

Restauracja „Liszt” – oferowana cena wynosi: 4048 zł brutto nie dotyczy kolacji 21.11.2017

21.11.2017r.

– obiad 2 daniowy + deser+ napój, kawa/herbata wg potrzeb- 62 osoby

– kolacja w formie szwedzkiego stołu- 62 osoby, ze względu na liczbę miejsc w Restauracji kolacja musiałaby się odbywać w dwóch turach

22.11.2017r.

– obiad 2 daniowy + deser+ napój, kawa/herbata wg potrzeb – 62 osoby

– kolacja jednodaniowa + napój, kawa/herbata wg potrzeb – 62 osoby

Restauracja Hotelu „Prezydencki” – oferowana cena wynosi: 9820 zł brutto

– obiad 2 daniowy + deser+ napój, kawa/herbata wg potrzeb- 62 osoby x 40 zł = 2480 zł x 2dni (21-22.11.2017r.) = 4960 zł brutto
– kolacja w formie szwedzkiego stołu- 62 osoby – kwota ogółem 3000 zł brutto

– kolacja jednodaniowa + napój, kawa/herbata wg potrzeb – 62 osoby x 30 zł = 1860 zł brutto

Jako kryterium wyboru przyjęto najniższą cenę. Wybrano oferty przedstawione przez obie firmy: Restauracja Hotelu „Prezydencki” w Rzeszowie oraz Restauracja „Liszt” ze względu na najniższą ofertę cenową oraz lokalizację.

Poniżej szczegółowe uzasadnienie:

Na zapytanie ofertowe dotyczące obsługi wyżywienia dla 62 osób w dniach 21-22.11.2017r., podczas realizacji „Koncertu „Łączy nas taniec” w Rzeszowie, zgłosiły się dwa podmioty- Restauracja „Liszt” oraz Restauracja Hotelu „Prezydencki”.

Ze względu na lokalizację- blisko miejsca odbywania się prób do Koncertu i samego Koncertu, na miejsce realizacji wyżywienia uczestników projektu wybrano Restaurację „Liszt”. Dotyczy to obiadów w dniach 21-22.11.2017r. oraz kolacji 22.11.2017r. Posiłki odbywały się w wybranych godzinach dla różnych uczestników, w tzw. Turach.

Natomiast na miejsce kolacji 21.11.2017r. wybrano Restaurację Hotelu „Prezydencki” ze względu na możliwość przyjęcia wszystkich uczestników jednocześnie- 62 osoby. Restauracja „Liszt nie miała takich możliwości lokalowych.

———

Podpisanie umowy- mikroprojekt PL_SK “Łączy nas taniec”

26 maja 2017r. odbyło się podpisanie umowy dotyczącej realizacji mikroprojektu pt. “Łączy nas taniec” Interreg Polska- Słowacja, realizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie i Miejski Dom Kultury we Vranovie nad Topl’ou na Słowacji.

Działania projektu realizowane będą od czerwca do grudnia 2017r.

Krótka videorelacja z podpisania umowy znajduje się tutaj

Euroregion [300x239]PolanSlovakia [300x105]

aktualnosci_tvp3_rzeszow_26_05_2017_1_640x360jpg [300x169]   aktualnosci_tvp3_rzeszow_26_05_2017_2_640x360jpg [300x169]

aktualnosci_tvp3_rzeszow_26_05_2017_3_640x360jpg [300x169]  aktualnosci_tvp3_rzeszow_26_05_2017_4_640x566jpg [300x265]

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przygotowanie i druk publikacji w formie albumu.

http://bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-ponizej-30-000-euro/zamowienia-publiczne-jednostek-organizacyjnych-miasta/aktualne/27516,mlodziezowy-dom-kultury-zleci-przygotowanie-oraz-druk-publikacji-w-formie-albumu-w-ramach-mikroprojekt-nr-intekkar1ib0085.html

——-
Zapraszamy do składania ofert- praca związana z realizacją warsztatów artystycznych i Koncertu “Łączy nas taniec”

Mikroprojekt „ Łączy nas taniec”. Nr mikroprojektu INT/EK/KAR/1/I/B/0085.  

Dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.

 

Młodzieżowy Dom Kultury zleci wykonanie prac związanych z realizacja warsztatów artystycznych i Koncertem “Łączy nas taniec”

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami
 
 
Zamawiający:
Młodzieżowy Dom Kultury
35-074 Rzeszów, al. J. Piłsudskiego 25
tel./fax.: +48 17 748 36 00
 

EKSPERT ZEWNĘTRZNY- CHOREOGRAF SPECJALISTA OD TAŃCÓW RZESZOWSKICH

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybranie osoby, która dokona opracowania układu choreograficznego tańców rzeszowskich na potrzeby warsztatów artystycznych realizowanych w ramach mikroprojektu pn. “Łączy nas taniec”.  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Opis przedmiotu zamówienia: Do zadań eksperta zewnętrznego- choreografa bedzie należąło w szczególności: Opracowanie układu choreograficznego opartego na charakterystycznych elementach tańców rzeszowskich z przeznaczeniem dla młodzieżowego zespołu folklorystycznego oraz nadzór nad realizacją warsztatów wdrażających opracowanie.

Wymagania na stanowisku eksperta zewnętrznego- choreografa projektu:

osoba zatrudniona na stanowisku choreografa, powinna spełniać następujące kryteria:

– wykształcenie wyższe

– biegła znajomość tańców ludowych z okolic Rzeszowa

– doświadczenie w pracy choreografa

– doświadczenie w pracy z młodzieżowymi zespołami folklorystycznymi,

– umiejętność tworzenia opracowań zgodnie z zasadami dydaktyki i metodyki pracy z młodzieżowymi grupami artystycznymi

Kryteria oceny oferty: najniższa cena.

 

Informacje dodatkowe:

1. Forma zatrudnienia: umowa o dzieło

2. Termin realizacji: 7 lipca 2017r.

3. Składając oferty należy złożyć CV z opisem spełniania wymagań oraz informacją o ogólnej koncepcji układu choreograficznego.

 


 
EKSPERT ZEWNĘTRZNY- MUZYK

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybranie osoby, która dokona opracowania muzycznego układu tańców rzeszowskich na potrzeby warsztatów artystycznych realizowanych w ramach mikroprojektu pn. “Łączy nas taniec”.  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

Opis przedmiotu zamówienia: Do zadań eksperta zewnętrznego- muzyka będzie należąło w szczególności: Opracowanie muzyczne układu tanecznego opartego na charakterystycznych elementach tańców rzeszowskich z przeznaczeniem dla młodzieżowego zespołu folklorystycznego oraz nadzór nad realizacją warsztatów wdrażających opracowanie.

Wymagania na stanowisku eksperta zewnetrznego- muzyka:

osoba zatrudniona na stanowisku muzyka, powinna spełniać nastepujace kryteria:

– wykształcenie muzyczne

– doświadczenie w realizacji wysokiej jakości, atrakcyjnych aranżacji muzycznych na potrzeby młodzieżowych zespołów folklorystycznych,

– umiejętność tworzenia opracowań z przeznaczeniem na kapele oraz do wykonania podkładów muzycznych.

Kryteria oceny oferty: najniższa cena.

Informacje dodatkowe:

1. Forma zatrudnienia: umowa o dzieło

2. Termin realizacji: 7 lipca 2017r.

3. Składając oferty należy złożyć CV z opisem spełniania wymagań oraz informacją o ogólnej koncepcji utworu muzycznego.


OPIEKUN MŁODZIEŻY POLSKIEJ W TRAKCIE WARSZTATÓW TANECZNYCH

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybranie osoby, która zapewni opiekę młodzieży polskiej w trakcie warsztatów tanecznych w ramach mikroprojektu pn. “Łączy nas taniec”.  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

Opis przedmiotu zamówienia: Do zadań opiekuna bedzie należało w szczególności:

– sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami warsztatów,

– współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu warsztatów,

– sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników warsztatów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

– nadzór nad wykonywaniem zadań przydzielonych uczestnikom warsztatów,

– wykonywanie innych zadania zleconych przez kierownika lub personel projektu.

 

Wymagania na stanowisku opiekuna:

osoba zatrudniona na stanowisku opiekuna, powinna spełniać nastepujace kryteria:
– ukończyła 18 lat,

– wykształcenie pedagogiczne i zatrudnienie na stanowisku nauczyciela lub wykształcenie minimum średnie oraz ukończony kurs opiekunów placówek wypoczynku,

– nie była karana za umyślne przestępstwo:

 • przeciwko życiu i zdrowiu,
 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
 • przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 kk (przestępstwo nie alimentacji),
 • przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Kryteria oceny oferty: najniższa cena.

Informacje dodatkowe:

1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

2. Termin realizacji: 3 – 9 lipca 2017 r.

3. Miejsce realizacji warsztatów: ośrodek wypoczynkowy/hotel do 20km od Rzeszowa

4. Składając oferty należy złożyć CV z opisem spełniania wymagań oraz oświadczeniami o niekaralności

 

 


OPIEKUN MŁODZIEŻY SŁOWACKIEJ W TRAKCIE WARSZTATÓW TANECZNYCH

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybranie osoby, która zapewni opiekę młodzieży słowackiej w trakcie warsztatów tanecznych w ramach mikroprojektu pn. “Łączy nas taniec”.  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Opis przedmiotu zamówienia: Do zadań opiekuna bedzie należało w szczególności:

– sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami warsztatów,

– współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu warsztatów,

– sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników warsztatów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

– nadzór nad wykonywaniem zadań przydzielonych uczestnikom warsztatów,

– wykonywanie innych zadania zleconych przez kierownika lub personel projektu.

 

Wymagania na stanowisku opiekuna:

osoba zatrudniona na stanowisku opiekuna, powinna spełniać nastepujace kryteria:

– biegła znajomość języka słowackiego
– ukończyła 18 lat,

– wykształcenie pedagogiczne i zatrudnienie na stanowisku nauczyciela lub wykształcenie minimum średnie oraz ukończony kurs opiekunów placówek wypoczynku,

– nie była karana za umyślne przestępstwo:

 • przeciwko życiu i zdrowiu,
 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
 • przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 kk (przestępstwo nie alimentacji),
 • przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Kryteria oceny oferty: najniższa cena.

Informacje dodatkowe:

1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

2. Termin realizacji: 3 – 9 lipca 2017 r.

3. Miejsce realizacji warsztatów: ośrodek wypoczynkowy/hotel do 20km od Rzeszowa

4. Składając oferty należy złożyć CV z opisem spełniania wymagań oraz oświadczeniami o niekaralności

 


WARUNKI SKŁADANIA OFERTY – opiekunowie (dotyczy realizacji warsztatów artystycznych)

– Oferty prosimy składać:

a. pocztą lub osobiście na adres:   

Młodzieżowy Dom Kultury   

35-074 Rzeszów,

Al. J. Piłsudskiego 25

b. pocztą elektroniczną na adres:

dyrektor@mdk.erzeszow.pl 

– Termin składania ofert: 28.06.2017 r. do godz. 14.00. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę przy wyborze Wykonawcy.

– Kryterium wyboru oferty: spełnianie wymagań określonych w zapytaniu.


NOTATKA Z WYBORU – dotyczy zatrudnienia eksperta zewnętrznego – opiekuna młodzieży polskiej w trakcie warsztatów na potrzeby realizacji mikroprojektu nr INT/EK/KAR/1/I/B/0085 „Łączy nas taniec”

W dniu  28 czerwca 2017 roku w oparciu o regulamin zamówień publicznych MDK dokonano wyboru opiekuna młodzieży polskiej w trakcie warsztatów tanecznych.

Do dnia 28.06.2017 ofertę złożył jeden Ekspert.

Ofertę złożył Krzysztof Kordas – cena 2.889,60 zł brutto

Złożone przez p. K. Kordas dokumenty odpowiadają wymaganiom Zamawiającego – w związku z czym wybrano ofertę do realizacji zadania określonego w zapytaniu.


NOTATKA Z WYBORU – dotyczy zatrudnienia eksperta zewnętrznego – opiekuna młodzieży słowackiej w trakcie warsztatów na potrzeby realizacji  mikroprojektu nr INT/EK/KAR/1/I/B/0085 „Łączy nas taniec”

W dniu  28 czerwca 2017 roku w oparciu o regulamin zamówień publicznych MDK dokonano wyboru opiekuna młodzieży słowackiej w trakcie warsztatów tanecznych.

Do dnia 28.06.2017 ofertę złożył jeden Ekspert.

Ofertę złożyła Alina Ciechanowska – cena 2.889,60 zł brutto

Złożone przez p. Ciechanowską dokumenty odpowiadają wymaganiom Zamawiającego
– w związku z czym wybrano ofertę do realizacji zadania określonego w zapytaniu.


 

NOTATKA Z WYBORU – dotyczy zatrudnienia eksperta zewnętrznego – choreografa specjalisty od tańców rzeszowskich na potrzeby realizacji  mikroprojektu nr INT/EK/KAR/1/I/B/0085 „Łączy nas taniec”

 

W dniu 6 lipca 2017 roku w oparciu o regulamin zamówień publicznych MDK dokonano wyboru eksperta choreografa specjalisty od tańców rzeszowskich.

Do dnia 06.07.2017 ofertę złożył jeden Ekspert: Kamil Dołhań – cena 3.225 zł brutto

Złożone przez p. Dołhania dokumenty odpowiadają wymaganiom Zamawiającego – w związku z czym wybrano ofertę do realizacji zadania określonego w zapytaniu.


NOTATKA Z WYBORU – dotyczy zatrudnienia eksperta zewnętrznego – muzyka na potrzeby realizacji  mikroprojektu nr INT/EK/KAR/1/I/B/0085 „Łączy nas taniec”

W dniu 6 lipca 2017 roku w oparciu o regulamin zamówień publicznych MDK dokonano wyboru eksperta – muzyka.

Do dnia 06.07.2017 ofertę złożył jeden Ekspert: Jadwiga Janicka-Kubala – cena 3.225 zł brutto

Złożone przez p. J. Janicką-Kubala dokumenty odpowiadają wymaganiom Zamawiającego
– w związku z czym wybrano ofertę do realizacji zadania określonego w zapytaniu.REŻYSER KONCERTU ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH

Przedmiot zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest wybranie osoby, która dokona opracowania koncepcji koncertu zespołów tańca ludowego “Rudki” z Rzeszowa oraz “Lipovec” z Vranova nad Topl’ou oraz dokona jego reżyserii w dniu 22 listopada 2017r.w Filharmonii Podkarpackiej. W koncercie mają być wykorzystane tańce rzeszowskie oraz tańce zemplińskie opracowane na warsztatach artystycznych realizowanych w ramach mikroprojektu pn. “Łączy nas taniec”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Opis przedmiotu zamówienia: Do zadań reżysera koncertu będzie należało w szczególności:

1. Opracowanie koncepcji artystycznej widowiska prezentującego bogactwo dziedzictwa kulturowego regionu rzeszowskiego i kraju preszowskiego.

2. Uwzględnienie w programie koncertu pieśni i tańców rzeszowskich w wykonaniu zespołu słowackiego oraz pieśni i tańców słowackich w wykonaniu zespołu polskiego.

3. czas trwania koncertu: część artystyczna nie może przekraczać 2 godz.

Wymagania na stanowisku eksperta zewnętrznego- reżysera koncertu:

osoba zatrudniona na stanowisku reżysera koncertu powinna spełniać następujące kryteria:

– wykształcenie kierunkowe

– biegła znajomość zagadnień związanych z folklorem,

– doświadczenie w pracy z zespołami folklorystycznymi,

– umiejętność tworzenia opracowań atrakcyjnych dla publiczności i wykonawców.

Kryteria oceny oferty: najniższa cena.

Informacje dodatkowe:

1. Forma zatrudnienia: umowa o dzieło

2. Termin realizacji: 22 listopada 2017r.

3. Składając oferty należy złożyć CV z opisem spełniania wymagań oraz informacją o ogólnej koncepcji koncertu.


KONFERANSJER DO PROWADZENIA KONCERTU ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybranie osoby, która poprowadzi koncert “Łączy nas taniec” w wykonaniu zespołu “Rudki” z Rzeszowa i zespołu “Lipovec” z Vranova nad Topl’ou w ramach mikroprojektu pn. “Łączy nas taniec”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Opis przedmiotu zamówienia:

Do zadań konferansjera będzie należało w szczególności:

– powitanie zaproszonych gości oraz publiczności i wykonawców,

– przekazanie informacji o mikroprojekcie i źródłach jego finansowania,

– przekazanie informacji o zespołach “Rudki” i “Lipovec”,

– przekazanie informacji dotyczących dziedzictwa kulturowego pogranicznych regionów,

– zapowiedzi poszczególnych występów na scenie.

Wymagania na stanowisku konferansjera:

Osoba zatrudniona na stanowisku konferansjera powinna spełniać następujące kryteria:

– ukończyła 18 lat,

– ma doświadczenie związane z występami na scenie w charakterze konferansjera,

– posiada umiejętność pracy w zespole oraz zdolność elastycznego reagowania,

– posiada łatwość nawiązywania kontaktu z publicznością,

– dysponuje nienaganną dykcją i doskonałą prezencją.

Kryteria oceny oferty: najniższa cena.

Informacje dodatkowe:

1. forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

2. Termin realizacji: 22 listopada 2017r.

3. Miejsce realizacji koncertu: Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie

4. Składając oferty należy złożyć CV z opisem spełniania wymagań


OBSŁUGA AKUSTYCZNA KONCERTU ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH

Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest wybranie osoby do obsługi akustycznej koncertu “Łączy nas taniec” w wykonaniu zespołu “Rudki” z Rzeszowa i zespołu “Lipovec” z Vranova nad Topl’ou w ramach mikroprojektu pn. “Łączy nas taniec”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Opis przedmiotu zamówienia:

Do zadań osoby do obsługi akustycznej koncertu będzie należało w szczególności:

– współpraca z zespołem realizatorów koncertu,

– zapewnienie dobrego nagłośnienia sali koncertowej’

– zapewnienie właściwego nagłośnienia wszystkich instrumentów kapeli,

– zapewnienie właściwego nagłośnienia grup wokalnych.

Wymagania na stanowisku obsługi akustycznej:

Osoba zatrudniona na stanowisku obsługi akustycznej powinna spełniać następujące kryteria:

– ukończyła 18 lat,

– ma doświadczenie związane z obsługą techniczną imprez,

– posiada umiejętność pracy w zespole oraz zdolność elastycznego reagowania.

Kryteria oceny oferty: najniższa cena.

Informacje dodatkowe:

1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

2. Termin realizacji: 22 listopada 2017r.

3. Miejsce realizacji koncertu: Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie

4. Składając oferty należy złożyć CV z opisem spełnienia wymagań.


OBSŁUGA OŚWIETLENIA SCENICZNEGO KONCERTU ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybranie osoby do obsługi oświetlenia sceny w czasie koncertu “Łączy nas taniec” w wykonaniu zespołu “Rudki” z Rzeszowa i zespołu “Lipovec” z Vranova nad Topl’ou w ramach mikroprojektu pn. “Łączy nas taniec”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Opis przedmiotu zamówienia:

Do zadań osoby do obsługi oświetleniowej w czasie koncertu będzie należało w szczególności:

– współpraca z zespołem realizatorów koncertu,

– zapewnienie oświetlenia sceny zgodnego z koncepcją reżysera,

– sterowanie wyświetlaniem obrazów na ekranie.

Wymagania na stanowisku obsługi oświetlenia scenicznego:

Osoba zatrudniona na stanowisku obsługi oświetlenia scenicznego powinna spełniać następujące kryteria:

– ukończyła 18 lat,

– ma doświadczenie związane z obsługą techniczną imprez,

– posiada umiejętność pracy w zespole oraz zdolność elastycznego reagowania.

Kryteria oceny oferty: najniższa cena.

Informacje dodatkowe:

1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

2. Termin realizacji: 22 listopada 2017r.

3. Miejsce realizacji koncertu: Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie

4. Składając oferty należy złożyć CV z opisem spełnienia wymagań.


Warunki składania ofert (dotyczy realizacji koncertu zespołów folklorystycznych):

Oferty prosimy składać:

– pocztą lub osobiście na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury

35-074 Rzeszów, Al. J. Piłsudskiego 25

– pocztą elektroniczną na adres: dyrektor@mdk.erzeszow.pl

– termin składania ofert: 30.10.2017r. liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę przy wyborze Wykonawcy

– Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

– Kryterium wyboru oferty: spełnianie wymagań określonych w zapytaniu.


NOTATKA Z WYBORU – dotyczy zatrudnienia ekspertów – osób przewidzianych do obsługi koncertu zespołów folklorystycznych na potrzeby realizacji  mikroprojektu nr INT/EK/KAR/1/I/B/0085 „Łączy nas taniec”

W dniu  2 listopada 2017 roku w oparciu o regulamin zamówień publicznych MDK dokonano wyboru następujących ekspertów:

 • Reżyser koncertu – do zadań reżysera koncertu będzie należało w szczególności: Opracowanie koncepcji artystycznej widowiska prezentującego bogactwo dziedzictwa kulturowego regionu rzeszowskiego i kraju preszowskiego, uwzględnienie w programie koncertu pieśni i tańców rzeszowskich w wykonaniu zespołu słowackiego oraz pieśni i tańców słowackich w wykonaniu zespołu polskiego. Czas trwania koncertu: część artystyczna nie może przekraczać 2 godz.
 • Konferansjer koncertu – do zadań konferansjera będzie należało w szczególności: powitanie zaproszonych gości oraz publiczności i wykonawców, przekazanie informacji o mikroprojekcie i źródłach jego finansowania, przekazanie informacji o zespołach “Rudki” i “Lipovec”, przekazanie informacji dotyczących dziedzictwa kulturowego pogranicznych regionów, zapowiedzi poszczególnych występów na scenie.
 • Obsługa akustyczna koncertu- do zadań osoby do obsługi akustycznej koncertu będzie należało w szczególności: współpraca z zespołem realizatorów koncertu, zapewnienie dobrego nagłośnienia sali koncertowej, zapewnienie właściwego nagłośnienia wszystkich instrumentów kapeli, zapewnienie właściwego nagłośnienia grup wokalnych.
  • Obsługa oświetleniowa koncertu – do zadań osoby do obsługi oświetleniowej w czasie koncertu będzie należało w szczególności: współpraca z zespołem realizatorów koncertu, zapewnienie oświetlenia sceny zgodnego z koncepcją reżysera, sterowanie wyświetlaniem obrazów na ekranie.

 

Zapytania zostały skierowane do potencjalnych wykonawców posiadających doświadczenie
w obsłudze imprez artystycznych znających specyfikę miejsca realizacji koncertu tj. Filharmonię Podkarpacką w Rzeszowie:

Do dnia 30.10.2017 oferty złożyły poniżej wskazane osoby.

Reżyser koncertu – Kamil Dołhań – cena 967,50 zł brutto

Konferansjer koncertu – Daniel Sowa – cena 645,00 zł brutto

Obsługa akustyczna koncertu – Mariusz Sierżęga – cena 645,00 zł brutto

Obsługa oświetleniowa koncertu – Barbara Olearka – cena 645,00 zł brutto

Wszystkie złożone oferty spełniły warunki zawarte w zapytaniach i wybrano ww. osoby na stanowiska związane z obsługą koncertu.

——-
Elektroniczny katalog zespołów twórców ludowych województwa podkarpackiego i kraju preszowskiego” 

http://www.kulturakarpaty.eu


Fotorelacja z warsztatów artystycznych 3-9.07.2017 w Kielnarowej z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca “Rudki” i Zespołu Tańca Ludowego “Lipovec”

 

Fotorelacja z warsztatów artystycznych 10-16.07.2017 we Vranovie nad Topl’ou z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca “Rudki” i Zespołu Tańca Ludowego “Lipovec”

Skip to content