Kontakt

Bogusław Tomczak

Dyrektor MDK Rzeszów
tel.:       +48 17 748 36 01
e-mail: dyrektor@mdk.erzeszow.pl

Anna Gargała

Wicedyrektor MDK Rzeszów
tel.:       +48 17 748 38 90
e-mail: a.gargala@mdk.erzeszow.pl

Organizacja imprez

tel.:       +48 17 748 38 91
e-mail: organizacja@mdk.erzeszow.pl
e-mail: imprezy@mdk.erzeszow.pl

Sekretariat

tel.: +48 17 748 36 00
e-mail: sekretariat@mdk.erzeszow.pl 7.30-15.30

MDK Nowy Świat

tel.:       +48 17 748 39 05
e-mail: nowyswiat@mdk.erzeszow.pl 14.00-20.00

Recepcja - Osmeckiego 51

tel.:       +48 17 748 38 93
e-mail: baranowka@mdk.erzeszow.pl 10.00-21.00

MDK - Unii Lubelskiej 1

tel.:       +48 17 748 39 04

W czym możemy pomóc?

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”) informujemy, że:
  1. Administrator danych:
  2. Administratorem podanych danych osobowych, jest Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie, ul. Piłsudskiego 25, 35-074 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora MDK.
  3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
  4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl, lub pisemnie na adres administratora danych.
  5. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
  6. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość.
  7. Odbiorcy danych osobowych:
  8. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  9. Okres przechowywania danych osobowych:
  10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia roszczeń.
  11. Prawa osób, których dane dotyczą:
  12. Przysługuje Pani/Panu ma prawo do:
   1. dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na zasadach przewidzianych w art. 15 i 16 RODO,
   2. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – na zasadach przewidzianych w art. 17 RODO,
   3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO,
   4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 21 RODO,
   5. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Podanych danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO.
  13. Inne informacje:
  14. Podanie danych oznaczonych jako „wymagane” jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości.

  Siedziby Młodzieżowego Domu Kultury

  ul. Osmeckiego 51

  ul. Piłsudskiego 25

  ul. Krakowska 20

  Skip to content