LATO 2024 W MDK

  Lato 2024 w MDK

  Dane uczestnika

  Dane rodzica/opiekuna  Zgłoszenie nie jest jednoznaczne z zapisem, prosimy oczekiwać na kontakt ze strony organizatora!

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”) informujemy, że:

   1. Administrator danych:

  Administratorem podanych danych osobowych, jest Centrum Młodzieży w Rzeszowie, ul. Piłsudskiego 25, 35-074 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora MDK.

   1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl, lub pisemnie na adres administratora danych.

   1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia deklaracji o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach w Centrum Młodzieży w Rzeszowie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 153 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

   1. Odbiorcy danych osobowych:

  Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa..

   1. Okres przechowywania danych osobowych:

  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a  po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in.: ustawę z  dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

   1. Prawa osób, których dane dotyczą:

  Przysługuje Pani/Panu ma prawo do:

    1. dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na zasadach przewidzianych w art. 15 i 16 RODO;
    2. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – na zasadach przewidzianych w art. 17 RODO);
    3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO;
    4. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Podanych danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO,
   1. Inne informacje:

  Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu złożenia deklaracji o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach w CMR. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie będą profilowane.

  Zrzut ekranu 2020-04-2 o 19.18.31
  Skip to content