Zajęcia prowadzone są w:
* Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie przy ul. Osmeckiego 51
* Szkole Podstawowej Nr 13. Zajęcia dotyczą następujących zagadnień:

1. Doskonalenie znajomości zasad przepisów Ruchu Drogowego 2. Przygotowanie na egzamin karty rowerowej 3. Turnieje BRD 4. Inscenizacje teatralne z wykorzystaniem zasad i przepisów BRD 5. Rajdy i wycieczki rowerowe 6. Coroczny konkurs plastyczny “Bezpieczna droga do przedszkola i szkoły” 7. Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej i podstawowych zabiegów resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

ZNAKI POZIOME

Znaki poziome namalowane są na jezdni białą lub żółtą farbą:
-linie
-strzałki 
-napisy i symbole.

Znaki te przekazują informacje jak należy postępować podczas jazdy.

Wyrażają ostrzeżenia, zakazy, nakazy, czyli pełnią takie same role jak znaki pionowe.

Podczas jazdy na rowerze spotkasz na drodze różne rodzaje linii. Ich przykłady i opisy znajdziesz poniżej.

Dojeżdżając do skrzyżowania, możesz zaobserwować przedstawione na ilustracjach znaki  poziome. Poziome znaki  drogowe mogą mieć postać strzałek. Wśród nich wyróżniamy:

– strzałki kierunkowe, które umieszczone są na pasach ruchu i wskazują kierunek jazdy

Spotkasz się również ze znakami dotyczącymi pieszych i rowerzystów. 

Pamiętaj rowerzysto!

– Znajomość znaków drogowych stosowanie się do nich jest warunkiem bezpiecznego poruszania sie po drogach.

– Stosuj się do znaków poziomych namalowanych na jezdni, są one tak samo ważne, jak znaki pionowe.

– Znaki poziome namalowane żółtą farbą są ważniejsze od znaków namalowanych farbą białą.

Zadanie 1
Wybierz spośród poniższych zdań tylko te, które są poprawne. Następnie wpisz kolejno poprzedzające je litery u dołu strony.

Zadanie 2

– Człowiek na drodze
Kierowca musi zwrócić szczególną uwagę na przechodnia, ale i pieszy powinien stosować się do znaków. Spośród znaków rozsypanych na stronie znaków wybierz te, które dotyczą pieszego.

Zadanie 3
Wśród znaków drogowych są także znaki poziome, które powtarzają treść pionowych. Narysuj na jezdni znaki poziome zgodne ze znakami pionowymi.

Znaki drogowe w innych krajach – czy rozpoznasz jaki to kraj?

 

ZNAKI PIONOWE

ZNAKI ZAKAZU – znaki drogowe wyrażające ograniczenia poruszających się pojazdów lub zabronienia wykonywania określonych manewrów.

   

ZNAKI NAKAZU – wyrażają ustalenia organizacji ruchu poprzez nakazanie kierowcy (również rowerzyście) wymaganych sposobów jazdy zachowań i obowiązków.

ZNAKI INFORMACYJNE – wyrażają informacje o rodzaju drogi, sposobie korzystania  z drogi oraz informacje o obiektach znajdujących się przy drodze lub jej pobliżu.

Ćwiczenia:

1.Przypatrz sie uważnie trzem poniższym znakom i przypomnij sobie ich znaczenie.

 1. Mają one kształty inne niż pozostałe znaki w ich grupach. Znaki te są bardzo ważne. Wyróżniają sie aby kierowca z daleka mógł je rozpoznać. Wskazują one uczestnikom ruchu drogowego, że zbliżają sie do szczególnie niebezpiecznych miejsc. Kierujący pojazdem powinien więc bezwzględnie dostosować się do nich i zachować ‘Szczególną ostrożność’.

Przyjrzyj się uważnie znakom – tylko jeden z nich jest prawdziwy.

ZNAKI DROGOWE (przypomnienie) !

Znaki drogowe dzieli się na dwie zasadnicze grupy:

-znaki pionowe

-znaki poziome

Znaki drogowe pionowe – są umieszczone po prawej strony jezdni lub nad jezdnią na drogach z kilkoma pasami ruchu w jednym kierunku. Znaki drogowe umieszczone po lewej stronie stanowią powtórzenie znaku umieszczonego po prawej stronie.

Na jednym słupku może znajdować sie więcej niż jeden znak lub znak i tabliczka, która stanowi integralną część znaku.

Znaki drogowe spełniają kilka funkcji:

-ostrzegają

-zakazują

-nakazują

-informują

-wskazują, jak należy postąpić i zachować się w danej sytuacji

-uprzedzają o szczególnie niebezpiecznych miejscach

SYTUACJE NA SKRZYŻOWANIACH

Dokładnie zapoznamy się z rodzajami sytuacji na skrzyżowaniach i przedstawione są sytuacje do rozwiązania. Ustal kolejność przejazdu przez skrzyżowanie i uzupełnij zadania.

skrzyzowanie_1jpg [300x419]

skfrzyzowanie_2jpg [300x404]

skrzyzowanie_3jpg [300x427]

skrzyzowanie_4jpg [300x402]

skrzyzowanie_5ajpg [300x270]

skrzyzowanie_6jpg [300x306]

skrzyzowanie_7jpg [300x303]

skrzyzopwanie_8jpg [300x344]

skrz6yzowanie_9jpg [300x305]

 

1.Rodzaje skrzyżowań i ich oznakowanie.

Miejsca przecięcia dróg publicznych to skrzyżowania. Powierzchnia ich stanowiąca jest różnorodna w kształtach. Wyróżniamy 3 rodzaje skrzyżowań:
– równorzędne
– z drogą podporządkowaną
– oraz ruchem okrężnym

Obowiązują tu wszystkie zasady:
-zachowania ostrożności
-szczególnej ostrożności
-ograniczonego zaufania.

Przykładowe typy skrzyżowań i obowiązujące na nich zasady i związane z nimi znaki drogowe.

1.Skrzyżowanie równorzędne – rowerzysta ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdowi, który nadjeżdża z prawej strony (zasada prawej strony). Chcąc skręcić w lewo – musi także USTĄPIĆ pierwszeństwa pojazdom jadącym z przeciwka na wprost i tym, które jadąc w przeciwną skracają w prawo.

Znakami uprzedzającymi o zbliżaniu się do skrzyżowania równorzędnego są:

znak ostrzegawczy A-5 i znak D-48, informujący o zmianie obowiązujących zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu

1_znakijpg [300x161]

2. Gdy rowerzysta wjeżdża na skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem przejazdu:

– musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu jadącym po niej na wprost i skręcającym z tej drogi w prawo lub w lewo

 2_znakijpg [300x314]

3. Gdy rowerzysta wjeżdża na skrzyżowanie z droga podporządkowaną ma prawo przejechać jako pierwszy.

Porządek pierwszeństwa na skrzyżowaniu określają znaki:
-ostrzegawcze A-7
-zakazu B-20
-informacyjny D-1
-poziome P-12, P-13, P-15, P-16

O możliwości uporządkowania pierwszeństwa ostrzegają także znaki A-20 i A-8

 3_znakijpg [300x162]

O porządku pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu, wykluczającym działanie  „Zasady prawej strony”, ostrzegają znaki A-6a-e (ustawiane najczęściej poza obszarem  zabudowanym).

 4_znakijpg [300x102]

Jeżeli na skrzyżowaniu droga z pierwszeństwem zmienia kierunek informują tabliczki

 5_znakijpg [300x113]

4. Jeżeli rowerzysta wjeżdża na skrzyżowanie z sygnalizatorem świetlnym – przy świetle czerwonym nie wolno mu wjeżdżać za sygnalizator lub za linie zatrzymania. Przez skrzyżowanie może przejechać dopiero wtedy gdy zapali się zielone światło, gdy chce skręcić w prawo a pod sygnalizatorem świeci się zielona strzałka  zatrzymuje się przepuszcza pojazdy i pieszych dla których świeci się sygnał zielony i skręca.

 

5. Gdy rowerzysta wjeżdża na skrzyżowanie z drogą dla rowerów – na przejeździe  dla rowerów ma pierwszeństwo, a inni muszą go przepuścić. 

 

Rowerzyści przejeżdżający po drodze dla rowerów lub pasie ruchu dla rowerów na wprost, przez skrzyżowanie, mają pierwszeństwo przed pojazdami nadjeżdżającymi z prawej strony i skręcającymi w lewo lub nadjeżdżającymi z tego samego kierunku skręcającymi w prawo. 

NA SKRZYŻOWANIACH JEST ZAWSZE MNIEJ BEZPIECZNIE NIŻ NA PROSTEJ DRODZE – DLATEGO ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI TO PODSTAWOWY OBOWIĄZEK ROWERZYSTY.

Zadanie:

6_znakijpg [300x164]

 

Poruszanie się po drogach jest niebezpieczne ze względu na duże natężenie ruchu.

Dlatego rowerzyści powinni korzystać z dróg dla rowerów. Rowerzysta na takiej drodze ma pierwszeństwo. Piesi z wyjątkiem osób niepełnosprawnych muszą im ustępować.

Na przejeździe dla rowerzystów zabrania sie:

1. Wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd.

2. Zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny.

 skrzyzowanie [300x231]

rowery symultana [300x211]

znak rower na drodsze [300x311]

Ważnymi znakami drogowymi dla rowerzysty są znaki wskazujące drogę dla pieszych i drogę dla rowerów.

Znak przydzielony poziomą linią informuje, że droga jest przeznaczona do wspólnego użytkowania przez pieszych i rowerzystów. Na tak oznakowanej drodze  rowerzysta ustępuje pierwszeństwa pieszym.

Znak z linią pionową nakazuje poruszanie się pieszych po jednej stronie, a rowerzystów po drugiej stronie drogi.

dzieci i znak [300x307]

znak rowetr [300x315]

Kierującemu rowerem Nie Wolno ! – Przejeżdżać przez przejście dla pieszych. Musi on zsiąść z roweru i przeprowadzić go przez przejście dla pieszych.

rower na przejściu [300x264]

KAŻDY ROWERZYSTA PAMIĘTA!

– że ma korzystać z istniejącej drogi dla rowerów,

– być ostrożnym i stosować zasadę OGRANICZONEGO zaufania,

– jeżeli zjeżdża z drogi dla rowerów, włącza się do ruchu (stosuje zasadę szczególnej ostrożności),

 – nie przyjeżdżaj nigdy przez przejście dla pieszych (wypadki).

1.Ruch kolumn pieszych.

Kolumna pieszych-to zorganizowana grupa pieszych prowadzona przez kierownika lub dowódcę.

– kolumna pieszych z wyjątkiem pieszych w wieku do lat 10 może poruszać się tylko prawą stroną jezdni,

– kolumna pieszych do lat 10 może poruszać się po chodniku, po jezdni tylko gdy nie ma chodnika i pobocza po lewej stronie,

– liczba pieszych idących obok siebie nie może przekraczać 4, a w kolumnie wojskowej 6, pod warunkiem, że kolumna nie zajmuje więcej niż połowę szerokości jezdni,

– piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej.

– Długość kolumny pieszych nie może przekraczać 50 m. Odległość między  kolumnami nie może być mniejsza niż 100 m.

 100m [300x94]

js22_1jpg [300x177]

ulica [300x192]

dzieci [300x154]

Zabrania się!

-Ruchu po jezdni kolumny pieszych w czasie mgły, zakaz ten nie dotyczy kolumny wojskowej lub policyjnej.

-Ruchu po jezdni kolumny pieszych w wieku do 10 lat w warunkach niedostatecznej widoczności.

– Prowadzenia po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 lat.

Pamiętaj – poruszając się w kolumnie pieszych należy posiadać kamizelki odblaskowe i odblaski.

2. Ruch kolumn rowerzystów.

Liczba rowerzystów w kolumnie nie może przekraczać 15.

– odległość między jadącym kolumnami nie może być mniejsza niż 200 m.

– odległość między rowerami poruszającym się w kolumnie rowerów jednośladowych nie może przekroczyć 5 m i zależy od prędkości ale nie może być mniejsza niż długość rowerów,

– jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania  obowiązujących przepisów ruchu drogowego,

– zabrania się wjeżdżania między jadące w kolumnie rowery jednośladowe.  

 

Uwaga !

Prawo o Ruchu Drogowym mówi:

Że WYJATKOWO dopuszcza się jazdę po jezdni obok innego rowerzysty jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu, albo w inny sposób nie zagraża  bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Pamiętaj – poruszając się w kolumnie rowerzystów należy posiadać kaski, kamizelki odblaskowe i odblaski.

k2png [300x143]

rowery [300x188]

Jeżeli na drodze lub skrzyżowaniu nie ma osoby kierującej ruchem, a znajduje sie  włączoną sygnalizacja świetlna to ona decyduje o ruchu bądź pierwszeństwie przejazdu na skrzyżowaniu.

Na kolejnych rysunkach przedstawiono sygnalizatory świetlne dla pojazdów, według kolejności zapalenia się świateł.

1.Sygnał zielony – pozwala na przejazd (ruch) pojazdów. Nie zezwala on jednak na wjazd za sygnalizator jeżeli:
-ruch pojazdów utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom,
-ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego.

3png [97x212]

2.Sygnał żółty – oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału, pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania. Sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwile zapali się sygnał czerwony.

 4png [300x586]

3.Sygnał czerwony – oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator.

 1png [300x649]

4.Sygnał czerwony z żółtym (nadawane jednocześnie) zakaz wjazdu za sygnalizator. Sygnały te oznaczają także, że za chwile zapali się sygnał zielony.

2png [300x590] 

5. Sygnał czerwony- wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu pod warunkiem, że nie spowoduje to utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom .

 20200509_103845jpg [300x255]

Sygnał w kształcie zielonej strzałki, nadawany jest przez sygnalizator S-2 zezwalający na skręcenie w lewo, zezwala również na zawracanie z lewego  skrajnego pasa ruchu chyba, że zabronione jest znakiem B-23 (zakaz zawracania)

5jpg [300x303]

Rowerzysta zalicza się do grupy najsłabszych uczestników ruchu drogowego i powinien pamiętać o Zasadzie ustąpienia pierwszeństwa. Jakiekolwiek zderzenie z innym pojazdem może być dla niego bardzo niebezpieczne.

Pamiętamy, że ustąpienie pierwszeństwa to powstrzymanie się od ruchu, który mógłby zmusić innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo wyraźnej zmiany prędkości, a pieszego do zatrzymania się, zwolnienia lub zatrzymania kroku.

Kierujący rowerem ma obowiązek stosowania się do poleceń, sygnałów i znaków drogowych w następującej kolejności.

 

1.Najważniejsze są polecenia wydawane przez policjanta lub osobę nadzorującą bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu.

bez_1jpg [300x245]

2.Włączona sygnalizacja świetlna dla rowerzystów i innych pojazdów.

 bez_2jpg [300x242]

bez_3jpg [300x354]

3.Znaków drogowych pionowych i poziomych.

bez_4jpg [300x244]

4.Przepisów ruchu drogowego zawartych w Kodeksie Drogowym.

Na skrzyżowaniu  gdzie nie ma policjanta, sygnalizacji świetlnej ani znaków drogowych obowiązuje „ZASADA PRAWEJ STRONY”. Zgodnie z nią musisz przepuścić pojazdy nadjeżdżające z twojej prawej strony.

bez_5jpg [300x243]

 

Ze względu na ważność zasad dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym będziemy je powtarzać często przy omawianiu poszczególnych tematów.

W ruchu drogowym obowiązują 4 zasady bezpieczeństwa i porządku.

1.ZASADA OSTROŻNOŚCI – każdy uczestnik ruchu jest zobowiązany zachować  ostrożność, tzn. unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2.ZASADA SZCZEGOLNEJ OSTROŻNOŚCI – ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowanie zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie, np. zmniejszenie prędkości i zatrzymanie się.

3.ZASADA OGRANICZONEGO ZAUFANIA – podczas jazdy należy zachowywać się na tyle ostrożnie i trochę nieufnie, aby przewidzieć niewłaściwe zachowanie innych użytkowników drogi.

4.Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny.

Każdy uczestnik ruchu dla swego bezpieczeństwa powinien pamiętać, o tym kiedy obowiązuje SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ: 

-włączania się do ruchu, zmianie kierunku ruchu lub zajmowanego pasa ruchu,

-zbliżaniu się do skrzyżowania,

-przejeżdżanie obok oznakowanego przystanku tramwajowego nie znajdującego się na chodniku

-zbliżaniu się i przejeżdżanie przez tory kolejowe lub tramwajowe,

-jeździe w warunkach złej widoczność i na przykład we mgle, podczas intensywnych  opadów deszczu lub śniegu, przy słabym oświetleniu,

-jeździe rowerem po drodze przeznaczonej dla pieszych,

-jeździe podczas której słyszymy sygnały zbliżających się pojazdów uprzywilejowanych,

-omijania pojazdu przewożącego osobę niepełnosprawną,

-przejeżdżanie w miejscach wyjazdów oznakowanych odpowiednimi znakami drogowymi:

20jpg [300x181]

Jazda rowerzysty po chodniku – (odpowiedź na pytanie ucznia)

 Prawo o Ruchu Drogowym w artykule 26 mówi:

 Kierującemu pojazdem zabrania się jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych .

 Rowerem można jechać po chodniku tylko w szczególnych sytuacjach gdy:

1.Rowerzysta opiekuje się jadącym razem z nim na drugim rowerze dzieckiem w wieku do 10 lat.

2. Nie ma drogi dla rowerów i pasa ruchu dla rowerów a szerokość chodnika biegnącego wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h. wynosi co najmniej 2 m

3.Warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła)

q [300x175]

w [300x156]

e [300x222]

Podczas jazdy chodnikiem lub drogą dla pieszych nie wolno rozwijać dużej prędkości. Trzeba natomiast zachować SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ I USTĘPOWAĆ MIEJSCA PIESZYM !

Pamiętamy, że w trosce o zdrowie a nawet życie, należy jeździć w kasku ochronnym, założyć kamizelkę odblaskową, plecak z odblaskami.

Zatrzymanie pojazdu to każde jego unieruchomienia nie wynikające z warunków i  przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę oraz każde unieruchomienia pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów.

Przykłady zatrzymania wynikające z przepisów ruchu drogowego:
– przed wjazdem na skrzyżowanie, gdy zobaczymy czerwone światło,
– gdy nakaże wam zatrzymanie policjant (ten rodzaj zatrzymania może być dłuższy niż 1 minutę).

Przykłady zatrzymania się nie wynikający z przepisów lub warunków ruchu drogowego (pamiętamy nie dłuższy niż 1 minuta), sprawdzenie powietrza w oponie, pytanie przechodnia o drogę, odebranie telefonu itp.

Zatrzymujecie się tylko tam:
– skąd będziecie z dostatecznej odległości widoczni,
– nie będziecie utrudniać ruchu,
– gdzie wasze zatrzymanie nie będzie stanowić zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego.

Dla bezpieczeństwa własnego można zjechać na chodnik lub na pobocze

Pamiętajmy:
Pieszy na chodniku musi mieć do dyspozycji 1,5 metra chodnika dla siebie oczywiście upewniamy się czy nie obowiązuje zakaz zatrzymywania się i postoju.

 

Znakiem oznaczającym zakaz zatrzymywania się jest znak:

 znaki 3 [300x300]

Zakaz zatrzymywania

NIE WOLNO ZATRZYMYWAĆ SIĘ:
– na skrzyżowaniach oraz w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania lub przejazdu,
– na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 metrów przed nimi,
– w tunelach, na mostach lub wiaduktach,
– na przejazdach kolejowych i tramwajowych,
– w odległości mniejszej niż 15m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek komunikacji publicznej, a w przypadku gdy jest z zatoką, na całej jej długości,
– na zakrętach oznaczonych znakiem ostrzegawczym.

Postój to każde unieruchomienie pojazdu które nie wynika z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż jedną minutę.

NIE WOLNO URZĄDZAĆ POSTOJU:
– w miejscach utrudniających wjazd i wyjazd (bramy, garaże)
– w miejscach utrudniających dostęp do innego, prawidłowo zaparkowanego pojazdu
– przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską.

Zakazy postoju obowiązują w wielu miejscach i najczęściej są oznaczone takim znakiem

znaki 2 [300x300]

 

Zadanie – zapamiętaj co oznaczają znaki poniżej:

 znaki 2 [300x300]   znaki 3 [300x300]

znaki1 [300x133]

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu.

 kierunek_jazdy_4jpg [300x228]

Kierujący rowerem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko przy zachowaniu SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI.

Kierujący rowerem jest obowiązany zbliżyć sie:

– do prawej krawędzi – jeżeli zamierza skręcić w prawo (patrz rysunek 1)

– do środka jezdni – jeżeli zamierza skręcić w lewo (patrz rysunek 2 i 3)

– do lewej krawędzi jezdni na drodze jednokierunkowej – jeżeli zamierza skręcić w

lewo.

Kierujący rowerem zmieniając zajmowany pas ruchu jest obowiązany USTĄPIĆ pierwszeństwa pojazdom i jadącemu po pasie ruchu na który zamierza wjechać oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony.

Rowerzysta jest obowiązany zawczasu i wyraźnie zasygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu ręką lewą lub prawą w zależności od manewru.

 kierunek_jazdy1jpg [300x397]

kierunek_jazdy_2jpg [300x359]

kierunek_jazdy_3jpg [300x355]

 kierunek_jazdy_5jpg [300x310]

 Przy zmianie kierunku jazdy lub pasa ruchu obowiązują znaki:

kierunek_jazdy_6jpg [300x381]

Znaki  zakazują  wykonywania  pokazanych na  nich manewrów.

Zawracanie

Zawracanie to manewr polegający na zmianie kierunku jazdy. Obowiązują tu takie same zasady ustawiania się na jezdni jak, przy skręcaniu w lewo. Bezpiecznie dla rowerzysty jest dojechać do najbliższego skrzyżowania i przeprowadzić rower na przejściu  dla pieszych i następnie włączyć się do ruchu w zadanym kierunku.

Zawracanie jest zabronione:

– w tunelu, na moście, wiadukcie, 

– na drodze jednokierunkowej

– na przejazdach  kolejowych i tramwajowych

– w miejscach oznaczonym znakiem (patrz poniżej)

– w miejscach oznaczonych linią ciągłą

– tam, gdzie mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ten ruch utrudnić.

kierunej_jazdy_7jpg [300x324]


Dzisiaj zapoznamy się z podstawowymi manewrami, które wykonują rowerzyści będąc Uczestnikami ruchu – którymi jest pieszy, kierujący, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze.

 

1. Manewr włączania się do ruchu.

Włączacie się do ruchu wtedy, gdy rozpoczynacie jazdę po zatrzymaniu lub postoju, które nie wynikały z przepisów lub warunków ruchu drogowego (np. zatrzymanie się przed czerwonym światłem lub przed znakiem „STOP”).

 

Włączacie się też gdy wjeżdżacie na drogę z :
– nieruchomości (podwórka, boiska szkolnego)
– z obiektu przydrożnego, parkingu)
– z pola lub drogi gruntowej
– z pobocza lub chodnika
– z drogi dla rowerów.

Kierujący rowerem, włączając się do ruchu jest obowiązany ZACHOWAĆ SZCZEGOLNĄ OSROŻNOŚĆ oraz USTĄPIĆ PIERWSZEŃSTWA innym pojazdom lub uczestnikom ruchu drogowego.

Rowerzysta:
– upewnia się czy może bezpiecznie włączyć się do ruchu,
– sygnalizuje to przez wyciągnięcie ręki,
– jeszcze raz upewnia się,
– włącza się do ruchu.

ajpg [300x218]

cjpg [300x239]

  bjpg [300x245]

 

2. Manewr wymijania.

Wymijanie to przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub innego uczestnika ruchu, który porusza się w przeciwnym kierunku niż my.

Kierujący rowerem podczas wymijania obowiązany jest:
-zachować bezpieczny odstęp,
– zmniejszyć prędkość,
– zjechać na prawo, a w razie potrzeby zatrzymać się.

djpg [300x241]

3. Manewr omijania.

Omijanie to przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody.

Podczas omijania kierujący rowerem obowiązany jest zachować bezpieczny odstęp od mijanego pojazdu (np. pasażer lub kierowca omijanego pojazdu może otworzyć  drzwi dlatego bezpieczny odstęp, to odstęp większy niż szerokość tych drzwi). Należy także zmniejszyć prędkość. 

ejpg [300x211]

fjpg [300x519]

 

4. Manewr wyprzedzania:

Wyprzedzanie – to przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku.

Wyprzedzanie jest jednym z najtrudniejszych manewrów, z jakimi spotyka się kierujący w ruchu drogowym, dlatego też należy zachować „SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ”. Przy wyprzedzaniu pojazdu jednośladowego (np. roweru) lub kolumny pieszych odstęp nie może być mniejszy niż 1 metr.

Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu przejechać z lewej strony wyprzedzanego pojazdu.

Kierującemu pojazdem wyprzedzanym NIE WOLNO w czasie wyprzedzania i bezpośrednio po nim zwiększać prędkości.

Zabrania się wyprzedzania:
– przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
– na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi
– na skrzyżowaniu – z wyjątkiem skrzyżowań o ruchu okrężnym (ronda) lub na których ruch jest kierowany (np. przez policjanta),
– pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym.

Przed wyprzedzeniem musisz się upewnić, czy:
– masz dobrą widoczność i dosyć miejsca do wyprzedzania,
– pojazd jadący za Tobą nie rozpoczął wyprzedzania,
– pojazd  jadący przed Tobą nie sygnalizuje zamiaru wyprzedzania, innego pojazdu lub zmiany pasa ruchu albo też kierunku jazdy.

Kierując rowerem wyprzedzanym:
– nie zwiększaj prędkości !
– zjedź jak najbliżej prawej krawędzi jezdni,
– w razie potrzeby zatrzymaj się.

gjpg [300x377]

Ćwiczenie
Zaznaczamy na: trawie, boisku, podwórku w prostej linii punkty slalomu
(jako słupki można wykorzystać butelki po wodzie do których sypiemy
piasek lub żwirek, możemy też ułożyć kamyki, itp). Odległości zwiększamy
wraz z umiejętnościami i ćwiczymy na 5-6 elementach powoli i dokładnie.
To ćwiczenie zwiększa bezpieczeństwo rowerzystów przy zmianie kierunku
jazdy i manewrach omijania i wyprzedzania.

Witam małych i dużych rowerzystów zaczynamy przygotowanie teoretyczne i wskazówki do doskonalenia sprawnej jazdy na rowerze i otrzymania “Prawa jazdy na rowerze”…. czyli Karty Rowerowej.

Na początku przypomnimy sobie jakie są rozporządzenia i wymagania prawne.

1.Prawo o ruchu  drogowym mówi o tym że kierujący ma mieć przy sobie dokument uprawniający  do kierowania pojazdem (tutaj rowerem).

2.Ustawa o kierujących pojazdami stanowi w Art.7 że dokumentem stwierdzający posiadanie uprawnień do kierowania rowerem jest Karta Rowerowa. 

Dziecko do lat 10 jeździ rowerem pod opieką dorosłych i jest traktowane jako pieszy. I może korzystać z chodnika .

Dziecko gdy skończy 10 lat może zdawać na Kartę Rowerową – obowiązuje egzamin teoretyczny (25 pytań) i praktyczny na placu manewrowym (w Rzeszowie na Miasteczku Ruchu Drogowego).

Dlatego należy się przygotować z teorii i praktycznie wyćwiczyć jazdę na rowerze ponieważ ….Tylko sprawna jazda i Karta Rowerowa uprawniają Cię do jazdy na rowerze.

Trzeba wiedzieć że gdyby doszło do wypadku z udziałem rowerzysty (gdy skończy 10 lat – do18 lat), na drodze który nie posiada tego dokumentu Towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania.

karta1jpg [300x283]   karta6jpg [300x417]

Zaczynamy:

Droga Publiczna – wydzielony pas terenu, który składa się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów łącznie z środowiskiem pojazdów szynowych znajdujących się w obrębie tego pasa przeznaczonych do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem i pędzenia zwierząt.

karta5jpg [300x327] 

karta2jpg [300x264] 

 

 

Strefa zamieszkania – obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego (prędkość 20 km/godz, pierwszeństwo mają piesi), a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami.

Prędkość dopuszczalna w strefie zamieszkania wynosi 20 km/godz.

karta4jpg [300x139]

karta3jpg [300x142]

 

Zadanie praktyczne:

 

Wykonanie

 

Narysować (zaznaczyć kamyczkami, gałązkami, sznurkiem) dwie linie w odległości 15cm i ćwiczymy jazdę – na początku między nimi, oglądamy się przez ramię do tyłu z obu stron zachowując równowagę i kierunek między liniami.

 

Pozycję boczną-bezpieczną stosujemy u osób nieprzytomnych
u których wyczujemy 2 lub więcej oddechów.
Po stwierdzeniu oddechów wyznaczamy osobę,
która wezwie karetkę pogotowia i przystępujemy do wykonania pozycji bocznej.

Kroki, które wykonujemy to:

 1. Zdjąć okulary poszkodowanemu (jeżeli takie są);
 2. Klęknąć z jednego boku przy poszkodowanym i wyprostować kończyny dolne poszkodowanego;
 3. Ułożyć kończynę górną poszkodowanego, znajdującą się od naszej strony, w zgięciu 90 stopni w stawie barkowym i łokciowym. Przy zgięciu łokcia dłoń należy ułożyć ku górze;
 4. Dalsze ramię przełożyć w poprzek klatki piersiowej oraz grzbiet ręki podłożyć pod policzek poszkodowanego.
 5. Kończynę dolną poszkodowanego chwycić nieco wyżej kolana i podciągnąć ją ku górze, nie odrywając stopy od podłoża;
 6. Pociągnąć za kończynę dolną, tak aby poszkodowany obrócił się na bok w twoją stronę;
 7. Po obróceniu poszkodowanego, kończynę dolną znajdującą się na górze ułożyć w taki sposób, aby w stawie biodrowym i kolanowym zgięcie wynosiło 90 stopni;
 8. Jedną rękę kładziemy na głowie a drugą umieszczamy za żuchwą i delikatnie odchylamy głowę osoby poszkodowanej ku tyłowi, w celu udrożnienia dróg oddechowych;
 9. Sprawdzanym oddech co 1 minutę przykładając zewnętrzną stronę dłoni przy nosie. Jeżeli nie jesteśmy pewni oddechu delikatnie przewracamy poszkodowanego na plecy i licząc do 10 sprawdzamy oddech.
 10. Osobę poszkodowaną można przykryć kocem termicznym (złotą strona do góry) – aby nie było mu zimno.
 11. czekamy na przyjazd karetki.

 pozycja_bocznapng [300x119]

 Pozycja boczna – bezpieczna:

– zapobiega zapadaniu się języka na tylną ścianę gardła co może spowodować       

  uduszenie się osoby poszkodowanej,

– zapobiega zakrztuszeniu się,

– jest stabilna dla poszkodowanego,

– jest bezpieczna dla ratownika.

***

 20200407_232145_1jpg [300x400]

15862917271998692279838334084680_1jpg [300x151]

Prawidłowe wezwanie pogotowia ratunkowego

Pamiętamy, że jeżeli ktoś potrzebuje pilnej interwencji medycznej dzwonimy na  numer alarmowy 999 Pogotowia Ratunkowego. Można również zadzwonić na telefon ratunkowy 112.

Dzwoniąc po pomoc  dzieci  przedstawiają się, mówią ile mają lat, to ułatwia  procedury dyspozytorowi.

– Mówią gdzie się znajdują i gdzie znajduje się osoba poszkodowana, dokładny adres lub opis miejsc (nazwa miejscowości, ulice, budynki, charakterystyczne punkty itp.)

– Krótki opis tego co się wydarzyło.

– Liczba osób poszkodowanych.

– Ogólny stan ofiar (czy jest przytomny czy oddycha 0 lub1 wyczuwalny oddech licząc do 10)

– Nigdy nie rozłączamy się pierwsi, czekamy na informacje od dyspozytora za ile

  minut przyjedzie karetka i inne jego pytania.

Pamiętaj !!! Nigdy nie rozłączaj się pierwszy !!!

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA (RKO)

W przypadku zatrzymania krążenia i oddechu Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa okresowo zastępuje pracę serca i płuc. RKO powinna być rozpoczęta jak najszybciej, najlepiej przed upływem 4 minut od momentu zatrzymania krążenia i oddychania aby zapobiec nieodwracalnym uszkodzeniom mózgu (brak dotlenienia).

Resuscytacja – to przywrócenie krążenia i oddychania bez powrotu świadomości

Algorytmy kroków w Resuscytacji

To zaczynamy powtórkę dla małych, większych i dorosłych Ratowników.

Pamiętamy, że ćwicząc nie wykonujemy uścisków mostka u pozorantów (mamy, taty rodzeństwa), ponieważ możemy zaburzyć pracę serca. Uciski i wdechy wykonujemy na fantomach.

 

1 Sprawdzenie bezpieczeństwa swojego i poszkodowanego.

 ujpg [300x338]

2 Sprawdzenie przytomności.

– wołamy głośno do poszkodowanego: ‘słyszysz mnie’, ‘czy coś się stało’

– podchodzimy asekurując siebie (odpowiedni wykrok nogi), w ten sposób zabezpieczamy siebie przed niespodziewanym uderzeniem. Podchodząc do osoby potrzebującej pomocy asekurujemy się odpowiednim wykrokiem nogi i uciskamy ramię poszkodowanego jedną ręką, jednocześnie wołając co się stało.

u1jpg [300x339]

3 Sprawdzenie oddechu:

– udrożniamy drogi oddechowe (jedną rękę kładziemy na czole poszkodowanego a drugą z boku żuchwy). Delikatnie odchylamy głowę do tyłu (patrz rysunek), w ten sposób język nie blokuje oddechu. Stosujemy zasadę widzę, słyszę, czuje licząc do 10.Jeżeli 0 lub 1 oddech poszkodowany jest nieoddychający.

Wyznaczamy drugą osobę aby wezwała Pogotowie Ratunkowe informując o stanie poszkodowanego (np. nieprzytomny, nieoddychający). Prosimy o informacje kiedy pogotowie przyjedzie, za ile minut. Jeżeli nikogo nie ma wokół, sami wzywamy pogotowie.

Pamiętamy składamy ręce splatając je i układamy na środku klatki piersiowej poszkodowanego (środkowa część klatki piersiowej, patrz zdjęcie z zaznaczonym krzyżykiem) – wykonujemy 30 uciśnięć. Przy uciskaniu ręce powinny być proste. Następnie wykonujemy 2 wdechy (jeżeli mamy specjalną maskę należy ją wykorzystać).

u4jpg [300x296]

Klatkę piersiową uciskamy na głębokość ok. 4/5 cm w zależności od osoby. Uciski powinny być mocne i szybkie tak aby natleniona krew z serca została doprowadzona do mózgu. Jeżeli uciski będą zbyt słabe nie nastąpi wyrzut krwi do obiegu. Dlatego też nic nie dają same wdechy bez ucisku klatki piersiowej.

Wykonując uciski należy zapewnić sobie zmianę innej osoby do pomocy ponieważ z powodu zmęczenie uciski klatki poszkodowanego będą z czasem nie skuteczne.

Pamiętaj nigdy nie pozostaw osoby poszkodowanej bez pomocy. Nawet wołanie o pomoc kogoś starszego może uratować życie – jeżeli nie czujesz się bezpiecznie poproś o pomoc osobę dorosłą – możesz pomóc jej wezwać karetkę oraz podpowiadać jak wykonywać poszczególne czynności.

RKO możemy przerwać tylko wtedy, gdy:

– poszkodowany zacznie reagować (poruszy się, otworzy oczy)

– poszkodowany zacznie prawidłowo oddychać

– gdy przyjedzie Karetka Pogotowia

– gdy opadniemy z sił

– gdy zmieni nas inna osoba

Kontynuujemy procedurę RKO w sekwencji 30 uciśnięć, a po nich 2 oddechy ratownicze.

Jeśli tętno i oddech poszkodowanego wracają, ale nadal jest nieprzytomny, kładziemy go w pozycji bezpiecznej bocznej.

Resuscytacja u dzieci

Jeśli dziecko nie reaguje i nie oddycha należy otworzyć usta poszkodowanego i sprawdzić, czy nie ma widocznych ciał obcych
Procedurę należy rozpocząć od wykonania 5 oddechów ratowniczych. Oddechy ratownicze wykonuje się po delikatnym odchyleniu głowy dziecka do tyłu. Należy zatkać dziecku palcami nos, wziąć wdech i wdmuchnąć powietrze do ust. Każdy oddech powinien trwać 1 sekundę. 

Jeśli dziecko nadal nie oddycha, należy dołączyć ucisk klatki piersiowej. W tym celu trzeba uciskać dolną część mostka, położywszy dłonie na środku klatki piersiowej.

U niemowląt wykonywać ucisk 2 palcami. Starsze dzieci – miejsce ucisku środek klatki piersiowej, uciskaj jedną ręką.
Należy wykonywać 30 ucisków i 2 oddechy.

Uciski na głębokość – co najmniej 1/3 głębokości klatki piersiowej (niemowlęta ok 4 cm, dzieci starsze ok 5 cm).
Tempo 100-120/min.
Uciskaj mocno, szybko i głęboko.

W domu dzieci mogą ćwiczyć uciski na misiach, lalkach licząc do 30

 


* * *

szkieletjpg [300x454]


roweryjpg [300x351]


Skip to content