Zapisy na zajęcia 2020/2021


Zapisy na rok szkolny 2020/2021


Dane uczestnika


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”) informujemy, że:
 1. Administrator danych:
 2. Administratorem podanych danych osobowych, jest Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie, ul. Piłsudskiego 25, 35-074 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora MDK.
 3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
 4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl, lub pisemnie na adres administratora danych.
 5. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
 6. Dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia deklaracji o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 153 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
 7. Odbiorcy danych osobowych:
 8. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa..
 9. Okres przechowywania danych osobowych:
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a  po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in.: ustawę z  dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 11. Prawa osób, których dane dotyczą:
 12. Przysługuje Pani/Panu ma prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na zasadach przewidzianych w art. 15 i 16 RODO;
  2. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – na zasadach przewidzianych w art. 17 RODO);
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO;
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Podanych danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO,
 13. Inne informacje:
 14. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu złożenia deklaracji o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach w MDK. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie będą profilowane.
Zrzut ekranu 2020-04-2 o 19.18.31
Skip to content