Zapraszamy do składania ofert- usługi związane z realizacją warsztatów artystycznych i Koncertu "Łączy nas taniec"

Mikroprojekt „ Łączy nas taniec”. Nr mikroprojektu INT/EK/KAR/1/I/B/0085.  

Dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.

 


 

Młodzieżowy Dom Kultury zleci ubezpieczenie uczestników mikroprojektu "Łączy nas taniec". Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

 
Zamawiający:
Gmina Miasto Rzeszów
35-064 Rzeszów, Rynek 1
NIP: 813-000-86-13
Odbiorca-płatnik
Młodzieżowy Dom Kultury
35-074 Rzeszów, al. J. Piłsudskiego 25
tel./fax.: +48 17 748 36 00

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

- ubezpieczenie grupy młodzieży polskiej i słowackiej podczas warsztatów tanecznych realizowanych w ramach projektu pn. "Łączy nas taniec". Warsztaty planowane są w Ośrodku wypoczynkowym /Hotelu do 20 km od Rzeszowa, w dniach 3-9 lipca 2017r.

Grupa polska liczy 24 osoby, słowacka 23 osoby.

Ubezpieczenie dotyczy również przewozu grupy słowackiej na trasie Vranov nad Topl'ou-Rzeszów; Rzeszów- Vranov nad Top;lou oraz realizowanego w ramach warsztatów programu turystycznego.

- Ubezpieczenie takiej samej grupy podczas Koncertu z okazji zakończenia projektu, który odbędzie sie w terminie 21-22 listopada 2017r. w Rzeszowie.

Warunki płatności: Płatne przelewem na rachunek bankowy

Oferty prosimy przesłać pocztą lub osobiście na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
35-074 Rzeszów, al. J. Piłsudskiego 25
lub pocztą elektroniczną na adres: a.gargala@mdk.erzeszow.pl
 

W dniu 30 czerwca 2017r., w oparciu o regulamin zamówień publicznych MDK, dokonano wyboru ubezpieczenia dla młodzieży słowackiej w ramach mikroprojektu- nr INT/EK/KAR/1/I/B/0085 "Łączy nas taniec", zgodnie z zapytaniem o cenę.

Ofertę złożyły przedmioty:

- Warta S.A.- oferowana cena: 1201 zł

- Ergo Hestia- oferowana cena: 1165 zł

- Hestia Podróże- oferowana cena: 1161 zł

- Warta Travel- oferowana cena: 1090 zł

- PZU S.A.- oferowana cena: 1075 zł

Wszystkie oferty dotyczyły tego samego zakresu ubezpieczenia.

Wybrano ofertę firmy PZU S.A.- ze względu na najniższą cenę.

 


 

Młodzieżowy Dom Kultury zleci usługę transportową uczestników mikroprojektu "Łączy nas taniec". 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

 
Zamawiający:
Gmina Miasto Rzeszów
35-064 Rzeszów, Rynek 1
NIP: 813-000-86-13
Odbiorca-płatnik
Młodzieżowy Dom Kultury
35-074 Rzeszów, al. J. Piłsudskiego 25
tel./fax.: +48 17 748 36 00
 
Przedmiot zamówienia: usługa transportowa na trasie

3.07.2017r.- trasa: Rzeszów- Vranov nad Topl'ou (Słowacja)- Ośrodek wypoczynkowy /Hotel do 20 km od Rzeszowa

6.07.2017r.- trasa: Ośrodek wypoczynkowym /Hotel do 20 km od Rzeszowa- Muzeum Zamek w Łańcucie- Medynia Głogowska Zagroda Garncarska- Ośrodek wypoczynkowy /Hotel do 20 km od Rzeszowa

9.07.2017r.- trasa: Ośrodek wypoczynkowy /Hotel do 20 km od Rzeszowa- Muzeum "Karpacka Troja" Trzcinica k. Jasła- Vranov nad Topl'ou (Słowacja)- Rzeszów

21.11.2017r.- trasa: Rzeszów- Vranov nad Topl'ou (Słowacja)-Rzeszów

22.11.2017r.- trasa: Rzeszów- Vranov nad Topl'ou (Słowacja)-Rzeszów

Wymagania dotyczące:

- terminu wykonania zamówienia: 3.07-22.11.2017r.

- parametrów technicznych: autokar klasy lux, 50 osobowy, z klimatyzacją i wc

- terminu płatności: przelew, 14 dni po wykonaniu usługi

- innych warunków realizacji zamówienia: znajomość języka słowackiego przez kierowcę, nie włączanie kosztów dojazdu z bazy na miejsce wykonania usługi

Kryterium wyboru ofert: najniższa cena

Miejsce i termin złożenia oferty:

Młodzieżowy Dom Kultury ul. Piłsudskiego 25, 35-074 Rzeszów, lub drogą e-mail: organizacja@mdk.erzeszow.pl, do dnia: 27.06.2017r.W dniu 28 czerwca 2017 roku, w oparciu o regulamin zamówień publicznych MDK, dokonano wyboru dostawcy usług transportowych zgodnie z zapytaniem o cenę i wymagane parametry techniczne. Zapytanie ofertowe zostało rozpowszechnione wśród trzech dostawców usług poprzez kontakt telefoniczny oraz umieszczenie informacji na stronie internetowej.

Wszyscy oferenci spełnili wymogi zapytania ofertowego. Ofertę złożyły podmioty:

- Firma Transportowa Stanisław Ziętek –oferowana cena: 10 062 zł brutto

- Firma Transportowo-Usługowa „POL-TRANS” Mariusz Brzyski – oferowana cena: 11 000 zł brutto

- F.H.U. ATRANS Aleksander Krztoń – oferowana cena: 11 200 zł brutto

Wybrano ofertę firmy:  „Firma Transportowa Stanisław Ziętek”, ze względu na najniższą cenę oferowanych usług oraz spełnienie wymaganych parametrów technicznych. 

Młodzieżowy Dom Kultury zleci organizację usługi noclegowej ze śniadaniem dla uczestników warsztatów tańców ludowych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

1.   Informacje:

- termin składania ofert: do 27.06.2017r.

- miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie, 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 25

- adres e-mail: organizacja@mdk.erzeszow.pl

- miejsce realizacji zamówienia: województwo podkarpackie,  powiat rzeszowski, miasto Rzeszów

 2.     Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi noclegowej ze śniadaniem oraz pełnego dziennego wyżywienia (obiady, kolacje, przekąski i napoje) dla 47 osobowej grupy młodzieży z Polski i Słowacji wraz z opiekunami.

W ramach realizacji mikroprojektu nr INT/EK/KAR/1/I/B/0085.

Termin realizacji: 3-9.07.2017r.

Kod CPV: 55000000-0

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie zapewnić ośrodek wg poniższej specyfikacji:

- ośrodek wypoczynkowy/hotel, położony w Rzeszowie lub w oddaleniu do 20 km od Rzeszowa

- miejsca noclegowe dla 47 osobowej grupy (młodzież i dorośli) ze śniadaniem: 20 osób młodzieży ze Słowacji i 3 opiekunów oraz 20 osób z Polski i 4 opiekunów- uwzględnić grupę mieszaną (kobiety, mężczyźni)

- pokoje 1-2 osobowe z łazienkami

- pełne wyżywienie (obiad-2 daniowy, kolacje, przekąski, napoje)

- nieodpłatny dostęp do jednego pomieszczenia o wymiarach 20mx20m oraz o jednego pomieszczenia o wymiarach 10mx10m, służące do przeprowadzenia warsztatów tanecznych.


3. Harmonogram realizacji zamówienia:

- termin składania ofert: 27.06.2017r.

- ogłoszenie wyników: 28.06.2017r.

- podpisanie umowy: 29.06.2017r.

- termin wykonania zamówienia: 3-9.07.2017r.

- termin płatności: przelew, 14 dni po wykonaniu usługi

 4.     Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Opis weryfikacji odbędzie się na podstawie przedłożonych oświadczeń wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym  (załącznik nr 2 zapytania ofertowego).

Oferenci pozostający w powiązaniu opisanym powyżej zostaną wykluczeni.

5.  Ocena oferty:

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Cena (C) - 100% (100 punktów)
2) Zasady oceny kryterium "Cena" (C). W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 
"Cena brutto najtańszej oferty" /" Cena brutto badanej oferty" x 100 = liczba punktów
3) Ostateczna ocena punktowa oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy który uzyska najwyższą liczbę punktów.
4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów

Wykluczenia

Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania: 
1) w przypadku nie spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
2) w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem; 
3) w przypadku powiązania Wykonawcy z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

6.  Przygotowanie oferty:

Oferty należy przedłożyć do dnia 27.06.2017r. , adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie, 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 25 lub e-mail: organizacja@mdk.erzeszow.pl

7. Załączniki

- zał. Nr 1- oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym

8.  Zamawiający- Beneficjent

Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP: 813-00-86-13, reprezentowaną przez  Bogusława Tomczaka Dyrektora Młodzieżowego Dom Kultury w Rzeszowie, ul. Piłsudskiego 25, 35-074 Rzeszów

Tytuł projektu: „Łączy nas taniec”

Numer projektu: INT/EK/KAR/1/I/B/0085

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

 

Postępowanie prowadzone wg zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi obowiązującymi polskich mikrobeneficjentów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska-Słowacja

1.Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi noclegowej ze śniadaniem oraz pełnego dziennego wyżywienia (obiady, kolacje, przekąski i napoje) dla 47 osobowej grupy młodzieży z Polski i Słowacji wraz z opiekunami.

2. Sposób i termin upublicznienia zapytania ofertowego: strona internetowa www.mdk-rzeszow.art.pl i przekazanie osobiście do wykonawców w dniu  1.06.2017r.

3. Wykaz ofert które wpłynęły na zapytanie ofertowe:

 

Nr. oferty

Nazwa i adres oferenta

Data i sposób wpłynięcia oferty

Spełnienie warunków udziału w postepowaniu w tym warunku dotyczącego braku powiązań osobowych lub kapitałowych

1.

Centrum Turystyki i Rekreacji WSiZ ,
Kielnarowa 386a,
36-020 Tyczyn

 

21.06.2017r., osobiście

 

spełnia

2.

SPA Hotel SPLENDOR

Siedliska 495, 36-042 Lubenia

 

26.06.2017r., osobiście

 

spełnia

3.

Hotel SOKÓŁ Wellnes&Spa, ul. Sokoła 11, 37-100 Łańcut

 

23.06.2017r.,

osobiście

 

spełnia

 

 4. Kryteria wyboru:

 

1) Oferty zostały ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium Cena (C) - 100% (100 punktów)
2) Zasady oceny kryterium "Cena" (C): oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: "Cena brutto najtańszej oferty" /" Cena brutto badanej oferty" x 100 = liczba punktów
3) Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy który uzyska najwyższą liczbę punktów.
4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów

 

       5. Oferty spełniające warunki w zapytaniu ofertowym uzyskały następujące oceny

 

Nr. oferty

Nazwa i adres oferenta

Cena oferty brutto

Uzyskana punktacja

1.

Centrum Turystyki i Rekreacji WSiZ ,
Kielnarowa 386a,
36-020 Tyczyn

 

56.183,80 zł brutto

 

100 pkt.

2.

SPA Hotel SPLENDOR

Siedliska 495, 36-042 Lubenia

 

 

58.745,00 zł brutto

 

95,64 pkt.

3.

Hotel SOKÓŁ Wellnes&Spa,
ul. Sokoła 11, 37-100 Łańcut

 

57.200,00 zł brutto

 

 

98,22 pkt

 

 

 

  1. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem

 

Wybrano ofertę firmy: Centrum Turystyki i Rekreacji WSiZ w Kielnarowej, ze względu na najniższą cenę oferowanych usług, spełnienie wszystkich wymaganych parametrów technicznych oraz zdobycie najwyższej ilości punktów.

 


 

Młodzieżowy Dom Kultury zleci organizację usługi noclegowej dla uczestników Koncertu "Łączy nas taniec" w Rzeszowie

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

 

Zamawiający:
Gmina Miasto Rzeszów
35-064 Rzeszów, Rynek 1
NIP: 813-000-86-13
Odbiorca-płatnik
Młodzieżowy Dom Kultury
35-074 Rzeszów, al. J. Piłsudskiego 25
tel./fax.: +48 17 748 36 00

 

Przedmiot zamówienia:

usługa noclegowa ze śniadaniem

21-22.11.2017r. - 31 osób


Wymagania dotyczące:

- terminu wykonania zamówienia: 21-22.11.2017r.

- parametrów technicznych: pokoje 1-2-3 os. z łazienkami wg potrzeb zamawiającego

- terminu płatności: przelew, 14 dni po wykonaniu usługi

- innych warunków realizacji zamówienia: najniższa oferta cenowa

Miejsce i termin złożenia oferty: Młodzieżowy Dom Kultury ul. Piłsudskiego 25, 35-074 Rzeszów, lub drogą e-mail: organizacja@mdk.erzeszow.pl, do dnia: 29.09.2017r.

 


 

Po telefonicznym rozpoznaniu dostępności miejsc noclegowych w interesującym nas terminie, zapytania ofertowe skierowano do trzech podmiotów: Hotel „Fryderyk”, Hotel Rzeszów,  Hotel „Prezydencki . W dniu 29 września 2017 roku, w oparciu o regulamin zamówień publicznych MDK, dokonano wyboru dostawcy usług noclegowych zgodnie
z zapytaniem o cenę i wymagania.

Ofertę złożyły 2 podmioty;

- Hotel Rzeszów –oferowana cena: 6417 zł brutto (207 zł/os.)

- Hotel „Prezydencki” w Rzeszowie – oferowana cena: 3999 zł brutto (129 zł/os)

Jako kryterium wyboru przyjęto najniższą cenę. Wybrano ofertę firmy: Hotelu „Prezydencki” w Rzeszowie.

 


 

Młodzieżowy Dom Kultury zleci organizację usługi żywieniowej dla uczestników Koncertu "Łączy nas taniec" w Rzeszowie

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

 

Zamawiający:
Gmina Miasto Rzeszów
35-064 Rzeszów, Rynek 1
NIP: 813-000-86-13

Odbiorca-płatnik
Młodzieżowy Dom Kultury
35-074 Rzeszów, al. J. Piłsudskiego 25
tel./fax.: +48 17 748 36 00

 

Przedmiot zamówienia:
usługa wyżywienia

21.11.2017r.

- obiad 2 daniowy +deser + napój, kawa/herbata wg potrzeb- 62 osoby

- kolacja w formie szwedzkiego stołu- 62 osoby

22.11.2017r.

- obiad 2 daniowy +deser + napój, kawa/herbata wg potrzeb- 62 osoby

- kolacja jednodaniowa + napój, kawa/herbata wg potrzeb- 62 osoby

 

Wymagania dotyczące:

- terminu wykonania zamówienia: 21-22.11.2017r.

- parametrów technicznych: kolacja w dniu 21.11.2017r. dla 62 osób musi się odbyć o jednej godzinie

- terminu płatności: przelew, 14 dni po wykonaniu usługi

- innych warunków realizacji zamówienia: najniższa oferta cenowa

Miejsce i termin złożenia oferty: Młodzieżowy Dom Kultury ul. Piłsudskiego 25, 35-074 Rzeszów, lub drogą e-mail: organizacja@mdk.erzeszow.pl, do dnia: 29.09.2017r.

 


 

Po telefonicznym rozpoznaniu dostępności lokali gastronomicznych w wybranym terminie, zapytania ofertowe skierowano do podmiotów: Restauracja „Liszt” i Restauracja Hotelu „Prezydencki”, zlokalizowanych w niedalekiej odległości od miejsca realizacji koncertu. W dniu 29 września 2017 roku, w oparciu o regulamin zamówień publicznych MDK, dokonano wyboru dostawcy usług żywieniowych zgodnie z zapytaniem o cenę i wymagania.

Ofertę złożyły 2 podmioty:

- Restauracja „Liszt” – oferowana cena wynosi: 4048 zł brutto nie dotyczy kolacji 21.11.2017

21.11.2017r.

- obiad 2 daniowy + deser+ napój, kawa/herbata wg potrzeb- 62 osoby

- kolacja w formie szwedzkiego stołu- 62 osoby, ze względu na liczbę miejsc w Restauracji kolacja musiałaby się odbywać w dwóch turach

22.11.2017r.

- obiad 2 daniowy + deser+ napój, kawa/herbata wg potrzeb - 62 osoby

- kolacja jednodaniowa + napój, kawa/herbata wg potrzeb - 62 osoby

- Restauracja Hotelu „Prezydencki” – oferowana cena wynosi: 9820 zł brutto

- obiad 2 daniowy + deser+ napój, kawa/herbata wg potrzeb- 62 osoby x 40 zł = 2480 zł x 2dni (21-22.11.2017r.) = 4960 zł brutto
- kolacja w formie szwedzkiego stołu- 62 osoby – kwota ogółem 3000 zł brutto

- kolacja jednodaniowa + napój, kawa/herbata wg potrzeb - 62 osoby x 30 zł = 1860 zł brutto

Jako kryterium wyboru przyjęto najniższą cenę. Wybrano oferty przedstawione przez obie firmy: Restauracja Hotelu „Prezydencki” w Rzeszowie oraz Restauracja „Liszt” ze względu na najniższą ofertę cenową oraz lokalizację.

Poniżej szczegółowe uzasadnienie:

Na zapytanie ofertowe dotyczące obsługi wyżywienia dla 62 osób w dniach 21-22.11.2017r., podczas realizacji „Koncertu „Łączy nas taniec” w Rzeszowie, zgłosiły się dwa podmioty- Restauracja „Liszt” oraz Restauracja Hotelu „Prezydencki”.

Ze względu na lokalizację- blisko miejsca odbywania się prób do Koncertu i samego Koncertu, na miejsce realizacji wyżywienia uczestników projektu wybrano Restaurację „Liszt”. Dotyczy to obiadów w dniach 21-22.11.2017r. oraz kolacji 22.11.2017r. Posiłki odbywały się w wybranych godzinach dla różnych uczestników, w tzw. Turach.

Natomiast na miejsce kolacji 21.11.2017r. wybrano Restaurację Hotelu „Prezydencki” ze względu na możliwość przyjęcia wszystkich uczestników jednocześnie- 62 osoby. Restauracja „Liszt nie miała takich możliwości lokalowych.