Zapraszamy do składania ofert- praca związana z realizacją warsztatów artystycznych i Koncertu "Łączy nas taniec"

 

Mikroprojekt „ Łączy nas taniec”. Nr mikroprojektu INT/EK/KAR/1/I/B/0085.  

Dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.

 

Młodzieżowy Dom Kultury zleci wykonanie prac związanych z realizacja warsztatów artystycznych i Koncertem "Łączy nas taniec"

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami


Zamawiający:
Młodzieżowy Dom Kultury
35-074 Rzeszów, al. J. Piłsudskiego 25
tel./fax.: +48 17 748 36 00
 

EKSPERT ZEWNĘTRZNY- CHOREOGRAF SPECJALISTA OD TAŃCÓW RZESZOWSKICH
 
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybranie osoby, która dokona opracowania układu choreograficznego tańców rzeszowskich na potrzeby warsztatów artystycznych realizowanych w ramach mikroprojektu pn. "Łączy nas taniec".  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
 
Opis przedmiotu zamówienia: Do zadań eksperta zewnętrznego- choreografa bedzie należąło w szczególności: Opracowanie układu choreograficznego opartego na charakterystycznych elementach tańców rzeszowskich z przeznaczeniem dla młodzieżowego zespołu folklorystycznego oraz nadzór nad realizacją warsztatów wdrażających opracowanie.
 
Wymagania na stanowisku eksperta zewnetrznego- choreografa projektu:
osoba zatrudniona na stanowisku choreografa, powinna spełniać nastepujace kryteria:
- wykształcenie wyższe
- biegła znajomość tańców ludowych z okolic Rzeszowa
- doświadczenie w pracy choreografa
- doswiadczenie w pracy z młodzieżowymi zespołami folklorystycznymi,
- umiejętność tworzenia opracowań zgodnie z zasadami dydaktyki i metodyki pracy z młodzieżowymi grupami artystycznymi
 
Informacje dodatkowe:
1. Forma zatrudnienia: umowa o dzieło
2. Termin realizacji: 7 lipca 2017r.
3. Składając oferty nalezy złożyć CV z opisem spełniania wymagań oraz informacją o ogólnej koncepcji układu choreograficznego.
 

 
EKSPERT ZEWNĘTRZNY- MUZYK
 
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybranie osoby, która dokona opracowania muzycznego układu tańców rzeszowskich na potrzeby warsztatów artystycznych realizowanych w ramach mikroprojektu pn. "Łączy nas taniec".  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
 
Opis przedmiotu zamówienia: Do zadań eksperta zewnętrznego- muzyka będzie należąło w szczególności: Opracowanie muzyczne układu tanecznego opartego na charakterystycznych elementach tańców rzeszowskich z przeznaczeniem dla młodzieżowego zespołu folklorystycznego oraz nadzór nad realizacją warsztatów wdrażających opracowanie.
 
Wymagania na stanowisku eksperta zewnetrznego- muzyka:
osoba zatrudniona na stanowisku muzyka, powinna spełniać nastepujace kryteria:
- wykształcenie muzyczne
- doświadczenie w realizacji wysokiej jakości, atrakcyjnych aranżacji muzycznych na potrzeby młodzieżowych zespołów folklorystycznych,
- umiejętność tworzenia opracowań z przeznaczeniem na kapele oraz do wykonania podkładów muzycznych.
 
Informacje dodatkowe:
1. Forma zatrudnienia: umowa o dzieło
2. Termin realizacji: 7 lipca 2017r.
3. Składając oferty nalezy złożyć CV z opisem spełniania wymagań oraz informacją o ogólnej koncepcji utworu muzycznego.
 

OPIEKUN MŁODZIEŻY POLSKIEJ W TRAKCIE WARSZTATÓW TANECZNYCH

 
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybranie osoby, która zapewni opiekę młodzieży polskiej w trakcie warsztatów tanecznych w ramach mikroprojektu pn. "Łączy nas taniec".  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
 
Opis przedmiotu zamówienia: Do zadań opiekuna bedzie należało w szczególności:
- sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami warsztatów,
- współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu warsztatów,
- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników warsztatów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
- nadzór nad wykonywaniem zadań przydzielonych uczestnikom warsztatów,
- wykonywanie innych zadania zleconych przez kierownika lub personel projektu.
 
Wymagania na stanowisku opiekuna:
osoba zatrudniona na stanowisku opiekuna, powinna spełniać nastepujace kryteria:
- ukończyła 18 lat,
- wykształcenie pedagogiczne i zatrudnienie na stanowisku nauczyciela lub wykształcenie minimum średnie oraz ukończony kurs opiekunów placówek wypoczynku,
- nie była karana za umyślne przestępstwo:
  • przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
  • przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 kk (przestępstwo nie alimentacji),
  • przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
  • wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
 
Informacje dodatkowe:
1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
2. Termin realizacji: 3 – 9 lipca 2017 r.
3. Miejsce realizacji warsztatów: Kielnarowa
4. Składając oferty należy złożyć CV z opisem spełniania wymagań oraz oświadczeniami o niekaralności


OPIEKUN MŁODZIEŻY SŁOWACKIEJ W TRAKCIE WARSZTATÓW TANECZNYCH

 
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybranie osoby, która zapewni opiekę młodzieży słowackiej w trakcie warsztatów tanecznych w ramach mikroprojektu pn. "Łączy nas taniec".  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
 
Opis przedmiotu zamówienia: Do zadań opiekuna bedzie należało w szczególności:
- sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami warsztatów,
- współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu warsztatów,
- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników warsztatów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
- nadzór nad wykonywaniem zadań przydzielonych uczestnikom warsztatów,
- wykonywanie innych zadania zleconych przez kierownika lub personel projektu.
 
Wymagania na stanowisku opiekuna:
osoba zatrudniona na stanowisku opiekuna, powinna spełniać nastepujace kryteria:
- biegła znajomość języka słowackiego
- ukończyła 18 lat,
- wykształcenie pedagogiczne i zatrudnienie na stanowisku nauczyciela lub wykształcenie minimum średnie oraz ukończony kurs opiekunów placówek wypoczynku,
- nie była karana za umyślne przestępstwo:
  • przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
  • przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 kk (przestępstwo nie alimentacji),
  • przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
  • wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
 
Informacje dodatkowe:
1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
2. Termin realizacji: 3 – 9 lipca 2017 r.
3. Miejsce realizacji warsztatów: Kielnarowa
4. Składając oferty należy złożyć CV z opisem spełniania wymagań oraz oświadczeniami o niekaralności
 
 

WARUNKI SKŁADANIA OFERTY (dotyczy realizacji warsztatów artystycznych)

- Oferty prosimy składać na załączonym formularzu ofertowym:
a. pocztą lub osobiście na adres:   
Młodzieżowy Dom Kultury   
35-074 Rzeszów,
Al. J. Piłsudskiego 25
b. pocztą elektroniczną na adres:
dyrektor@mdk.erzeszow.pl 
- Termin składania ofert: 28.06.2017 r. do godz. 14.00. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę przy wyborze Wykonawcy.
- Kryterium wyboru oferty: spełnianie wymagań określonych w zapytaniu.
 


REŻYSER KONCERTU ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH

Przedmiot zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest wybranie osoby, która dokona opracowania koncepcji koncertu zespołów tańca ludowego "Rudki" z Rzeszowa oraz "Lipovec" z Vranova nad Topl'ou oraz dokona jego reżyserii w dniu 22 listopada 2017r.w Filharmonii Podkarpackiej. W koncercie mają być wykorzystane tańce rzeszowskie oraz tańce zemplińskie opracowane na warsztatach artystycznych realizowanych w ramach mikroprojektu pn. "Łaczy nas taniec". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
 
Opis przedmiotu zamówienia: Do zadań reżysera koncertu będzie należało w szczególności:
1. Opracowanie koncepcji artystycznej widowiska prezentujacego bogactwo dziedzictwa kulturowego regionu rzeszowskiego i kraju preszowskiego.
2. Uwzglednienie w programie koncertu piesni i atńców rzeszowskich w wykonaniu zespołu słowackiego oraz piesni i tańcó słowackich w wykonaniu zespołu polskiego.
3. czas trwania koncertu: część artystyczna nie moze przekraczac 2 godz.
 
Wymagania na stanowisku eksperta zewnetrznego- reżysera koncertu:
osoba zatrudniona na stanowisku rezysera koncertu powinna spełniac nastepujace kryteria:
- wykształcenie kierunkowe
- biegła znajomość zagadnień zwiazanych z folklorem,
- doswiadczenie w pracy z zespołami folklorystycznymi,
- umiejętność tworzenia opracowań atrakcyjnych dla publiczności i wykonawców.
 
Informacje dodatkowe:
1. Forma zatrudnienia: umowa o dzieło
2. Termin realizacji: 22 listopada 2017r.
3. Składając oferty nalezy złożyć CV z opisem spełniania wymagań oraz informacją o ogólnej koncepcji koncertu.
 

 
KONFERANSJER DO PROWADZENIA KONCERTU ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH
 
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybranie osoby, która poprowadzi koncert "Łączy nas taniec" w wykonaniu zespołu "Rudki" z Rzeszowa i zespołu "Lipovec" z Vranova nad Topl'ou w ramach mikroprojektu pn. "Łączy nas taniec". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
 
Opis przedmiotu zamówienia:
Do zadań konferansjerabędzie należało w szczególności:
- powitanie zaproszonych gości oraz publiczności i wykonawców,
- przekazanie informacji o mikroprojekcie i źródłach jego finansowania,
- przekazanie informacji o zespołach "Rudki" i "Lipovec",
- przekazanie informacji dotyczących dziedzictwa kulturowego pogranicznych regionów,
- zapowiedzi poszczególnych wystepów na scenie.
 
Wymagania na stanowisku konferansjera:
Osoba zatrudniona na stanowisku konferansjera powinna spełniać nastepujące kryteria:
- ukończyła 18 lat,
- ma doświadczenie związane z wystepami na scenie w charakterze konferansjera,
- posiada umiejetność pracy w zespole oraz zdolność elastycznego reagowania,
- posiada łatwość nawiązywania kontaktu z publicznością,
- dysponuje nienaganną dykcją i doskonałą prezencją.
 
Informacje dodatkowe:
1. forma zatrudnienia: umowa zlecenie.
2. Termin realizacji: 22 listopada 2017r.
3. Miejsce realizacji koncertu: Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie
4. Składając oferty nalezy złożyć CV z opisem wymagań
 

 
OBSŁUGA AKUSTYCZNA KONCERTU ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH
 
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybranie osoby do obsługi akustycznej koncertu "Łączy nas taniec" w wykonaniu zespołu "Rudki" z Rzeszowa i zespołu "Lipovec" z Vranova nad Topl'ou w ramach mikroprojektu pn. "Łączy nas taniec". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
 
Opis przedmiotu zamówienia:
Do zadań osoby do obsługi akustycznej koncertu bedzie należało w szczególności:
- współpraca z zespołem realizatorów koncertu,
- zapewnienie dobrego nagłośnienia sali koncertowej'
- zapewnienie właściwego nagłośnienia wszystkich instrumentów kapeli,
- zapewnienie właściwego nagłośnienia grup wokalnych.
 
Wymagania na stanowisku obsługi akustycznej:
Osoba zatrudniona na stanowisku obsługi akustycznej powinna spełniać następujące kryteria:
- ukończyła 18 lat,
- ma doświadczenie związane z obsługą techniczną imprez,
- posiada umiejętność pracy w zespole oraz zdolność elastycznego reagowania.
 
Informacje dodatkowe:
1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.
2. Termin realizacji: 22 listopada 2017r.
3. Miejsce realizacji koncertu: Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie
4. Składając oferty należy złożyć CV z opisem spełnienia wymagań.
 

 
OBSŁUGA OŚWIETLENIA SCENICZNEGO KONCERTU ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH
 
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybranie osoby do obsługi oświtlenia sceny w czasie koncertu "Łączy nas taniec" w wykonaniu zespołu "Rudki" z Rzeszowa i zespołu "Lipovec" z Vranova nad Topl'ou w ramach mikroprojektu pn. "Łączy nas taniec". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
 
Opis przedmiotu zamówienia:
Do zadań osoby do obsługi oświetleniowej w czasie koncertu będzie należąło w szczególności:
- współpraca z zespołem realizatorów koncertu,
- zapewnienie oświetlenia sceny zgodnego z koncepcją reżysera,
- sterowanie wyświetlaniem obrazów na ekranie.
 
Wymagania na stanowisku obsługi oświetlenia scenicznego:
Osoba zatrudniona na stanowisku obsługi oświetlenia scenicznego powinna spełniać następujące kryteria:
- ukończyła 18 lat,
- ma doświadczenie związane z obsługą techniczną imprez,
- posiada umiejętność pracy w zespole oraz zdolność elastycznego reagowania.

Informacje dodatkowe:
1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.
2. Termin realizacji: 22 listopada 2017r.
3. Miejsce realizacji koncertu: Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie
4. Składając oferty należy złożyć CV z opisem spełnienia wymagań.
 

 
Warunki składania ofert (dotyczy realizacji koncertu zespołów folklorystycznych):
Oferty prosimy składac na załączonym formularzu ofertowym
- pocztą lub osobiście na adres:
Młodziezowy Dom Kultury
35-074 Rzeszów, Al. J. Piłsudskiego 25
- pocztą elektroniczną na adres: dyrektor@mdk.erzeszow.pl
- termin składania ofert: 30.10.2017r. liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę przy wyborze Wykonawcy
- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
- Kryterium wyboru oferty: spełnianie wymagań określonych w zapytaniu.