Zapraszamy do składania ofert- praca związana z realizacją warsztatów artystycznych i Koncertu "Łączy nas taniec"

 

Mikroprojekt „ Łączy nas taniec”. Nr mikroprojektu INT/EK/KAR/1/I/B/0085.  

Dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.

 

Młodzieżowy Dom Kultury zleci wykonanie prac związanych z realizacja warsztatów artystycznych i Koncertem "Łączy nas taniec"

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami


Zamawiający:
Młodzieżowy Dom Kultury
35-074 Rzeszów, al. J. Piłsudskiego 25
tel./fax.: +48 17 748 36 00
 

EKSPERT ZEWNĘTRZNY- CHOREOGRAF SPECJALISTA OD TAŃCÓW RZESZOWSKICH

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybranie osoby, która dokona opracowania układu choreograficznego tańców rzeszowskich na potrzeby warsztatów artystycznych realizowanych w ramach mikroprojektu pn. "Łączy nas taniec".  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Opis przedmiotu zamówienia: Do zadań eksperta zewnętrznego- choreografa bedzie należąło w szczególności: Opracowanie układu choreograficznego opartego na charakterystycznych elementach tańców rzeszowskich z przeznaczeniem dla młodzieżowego zespołu folklorystycznego oraz nadzór nad realizacją warsztatów wdrażających opracowanie.

Wymagania na stanowisku eksperta zewnętrznego- choreografa projektu:

osoba zatrudniona na stanowisku choreografa, powinna spełniać następujące kryteria:

- wykształcenie wyższe

- biegła znajomość tańców ludowych z okolic Rzeszowa

- doświadczenie w pracy choreografa

- doświadczenie w pracy z młodzieżowymi zespołami folklorystycznymi,

- umiejętność tworzenia opracowań zgodnie z zasadami dydaktyki i metodyki pracy z młodzieżowymi grupami artystycznymi


Kryteria oceny oferty: najniższa cena.

 

Informacje dodatkowe:

1. Forma zatrudnienia: umowa o dzieło

2. Termin realizacji: 7 lipca 2017r.

3. Składając oferty należy złożyć CV z opisem spełniania wymagań oraz informacją o ogólnej koncepcji układu choreograficznego.

 


 
EKSPERT ZEWNĘTRZNY- MUZYK

 

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybranie osoby, która dokona opracowania muzycznego układu tańców rzeszowskich na potrzeby warsztatów artystycznych realizowanych w ramach mikroprojektu pn. "Łączy nas taniec".  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

Opis przedmiotu zamówienia: Do zadań eksperta zewnętrznego- muzyka będzie należąło w szczególności: Opracowanie muzyczne układu tanecznego opartego na charakterystycznych elementach tańców rzeszowskich z przeznaczeniem dla młodzieżowego zespołu folklorystycznego oraz nadzór nad realizacją warsztatów wdrażających opracowanie.

 

Wymagania na stanowisku eksperta zewnetrznego- muzyka:

osoba zatrudniona na stanowisku muzyka, powinna spełniać nastepujace kryteria:

- wykształcenie muzyczne

- doświadczenie w realizacji wysokiej jakości, atrakcyjnych aranżacji muzycznych na potrzeby młodzieżowych zespołów folklorystycznych,

- umiejętność tworzenia opracowań z przeznaczeniem na kapele oraz do wykonania podkładów muzycznych.

Kryteria oceny oferty: najniższa cena.

Informacje dodatkowe:

1. Forma zatrudnienia: umowa o dzieło

2. Termin realizacji: 7 lipca 2017r.

3. Składając oferty należy złożyć CV z opisem spełniania wymagań oraz informacją o ogólnej koncepcji utworu muzycznego.

 

 

OPIEKUN MŁODZIEŻY POLSKIEJ W TRAKCIE WARSZTATÓW TANECZNYCH

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybranie osoby, która zapewni opiekę młodzieży polskiej w trakcie warsztatów tanecznych w ramach mikroprojektu pn. "Łączy nas taniec".  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

Opis przedmiotu zamówienia: Do zadań opiekuna bedzie należało w szczególności:

- sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami warsztatów,

- współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu warsztatów,

- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników warsztatów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

- nadzór nad wykonywaniem zadań przydzielonych uczestnikom warsztatów,

- wykonywanie innych zadania zleconych przez kierownika lub personel projektu.

 

Wymagania na stanowisku opiekuna:

osoba zatrudniona na stanowisku opiekuna, powinna spełniać nastepujace kryteria:
- ukończyła 18 lat,

- wykształcenie pedagogiczne i zatrudnienie na stanowisku nauczyciela lub wykształcenie minimum średnie oraz ukończony kurs opiekunów placówek wypoczynku,

- nie była karana za umyślne przestępstwo:

 • przeciwko życiu i zdrowiu,
 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
 • przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 kk (przestępstwo nie alimentacji),
 • przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Kryteria oceny oferty: najniższa cena.

Informacje dodatkowe:

1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

2. Termin realizacji: 3 – 9 lipca 2017 r.

3. Miejsce realizacji warsztatów: ośrodek wypoczynkowy/hotel do 20km od Rzeszowa

4. Składając oferty należy złożyć CV z opisem spełniania wymagań oraz oświadczeniami o niekaralności

 

 


OPIEKUN MŁODZIEŻY SŁOWACKIEJ W TRAKCIE WARSZTATÓW TANECZNYCH

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybranie osoby, która zapewni opiekę młodzieży słowackiej w trakcie warsztatów tanecznych w ramach mikroprojektu pn. "Łączy nas taniec".  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Opis przedmiotu zamówienia: Do zadań opiekuna bedzie należało w szczególności:

- sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami warsztatów,

- współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu warsztatów,

- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników warsztatów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

- nadzór nad wykonywaniem zadań przydzielonych uczestnikom warsztatów,

- wykonywanie innych zadania zleconych przez kierownika lub personel projektu.

 

Wymagania na stanowisku opiekuna:

osoba zatrudniona na stanowisku opiekuna, powinna spełniać nastepujace kryteria:

- biegła znajomość języka słowackiego
- ukończyła 18 lat,

- wykształcenie pedagogiczne i zatrudnienie na stanowisku nauczyciela lub wykształcenie minimum średnie oraz ukończony kurs opiekunów placówek wypoczynku,

- nie była karana za umyślne przestępstwo:

 • przeciwko życiu i zdrowiu,
 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
 • przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 kk (przestępstwo nie alimentacji),
 • przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Kryteria oceny oferty: najniższa cena.

Informacje dodatkowe:

1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

2. Termin realizacji: 3 – 9 lipca 2017 r.

3. Miejsce realizacji warsztatów: ośrodek wypoczynkowy/hotel do 20km od Rzeszowa

4. Składając oferty należy złożyć CV z opisem spełniania wymagań oraz oświadczeniami o niekaralności

 


WARUNKI SKŁADANIA OFERTY – opiekunowie (dotyczy realizacji warsztatów artystycznych)

- Oferty prosimy składać:

a. pocztą lub osobiście na adres:   

Młodzieżowy Dom Kultury   

35-074 Rzeszów,

Al. J. Piłsudskiego 25

b. pocztą elektroniczną na adres:

dyrektor@mdk.erzeszow.pl 

- Termin składania ofert: 28.06.2017 r. do godz. 14.00. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę przy wyborze Wykonawcy.

- Kryterium wyboru oferty: spełnianie wymagań określonych w zapytaniu.

 


NOTATKA Z WYBORU - dotyczy zatrudnienia eksperta zewnętrznego – opiekuna młodzieży polskiej w trakcie warsztatów na potrzeby realizacji mikroprojektu nr INT/EK/KAR/1/I/B/0085 „Łączy nas taniec”

 

W dniu  28 czerwca 2017 roku w oparciu o regulamin zamówień publicznych MDK dokonano wyboru opiekuna młodzieży polskiej w trakcie warsztatów tanecznych.

Do dnia 28.06.2017 ofertę złożył jeden Ekspert.

 

Ofertę złożył Krzysztof Kordas – cena 2.889,60 zł brutto

 

Złożone przez p. K. Kordas dokumenty odpowiadają wymaganiom Zamawiającego – w związku z czym wybrano ofertę do realizacji zadania określonego w zapytaniu.

 


 

NOTATKA Z WYBORU - dotyczy zatrudnienia eksperta zewnętrznego – opiekuna młodzieży słowackiej w trakcie warsztatów na potrzeby realizacji  mikroprojektu nr INT/EK/KAR/1/I/B/0085 „Łączy nas taniec”

 

W dniu  28 czerwca 2017 roku w oparciu o regulamin zamówień publicznych MDK dokonano wyboru opiekuna młodzieży słowackiej w trakcie warsztatów tanecznych.

Do dnia 28.06.2017 ofertę złożył jeden Ekspert.

 

Ofertę złożyła Alina Ciechanowska – cena 2.889,60 zł brutto

 

Złożone przez p. Ciechanowską dokumenty odpowiadają wymaganiom Zamawiającego
– w związku z czym wybrano ofertę do realizacji zadania określonego w zapytaniu.

 


 

NOTATKA Z WYBORU - dotyczy zatrudnienia eksperta zewnętrznego – choreografa specjalisty od tańców rzeszowskich na potrzeby realizacji  mikroprojektu nr INT/EK/KAR/1/I/B/0085 „Łączy nas taniec”

 

W dniu 6 lipca 2017 roku w oparciu o regulamin zamówień publicznych MDK dokonano wyboru eksperta choreografa specjalisty od tańców rzeszowskich.

Do dnia 06.07.2017 ofertę złożył jeden Ekspert: Kamil Dołhań – cena 3.225 zł brutto

 

Złożone przez p. Dołhania dokumenty odpowiadają wymaganiom Zamawiającego – w związku z czym wybrano ofertę do realizacji zadania określonego w zapytaniu.

 


 

NOTATKA Z WYBORU - dotyczy zatrudnienia eksperta zewnętrznego – muzyka na potrzeby realizacji  mikroprojektu nr INT/EK/KAR/1/I/B/0085 „Łączy nas taniec”

 

W dniu 6 lipca 2017 roku w oparciu o regulamin zamówień publicznych MDK dokonano wyboru eksperta – muzyka.

Do dnia 06.07.2017 ofertę złożył jeden Ekspert: Jadwiga Janicka-Kubala – cena 3.225 zł brutto

 

Złożone przez p. J. Janicką-Kubala dokumenty odpowiadają wymaganiom Zamawiającego
– w związku z czym wybrano ofertę do realizacji zadania określonego w zapytaniu.

 REŻYSER KONCERTU ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH

 

Przedmiot zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest wybranie osoby, która dokona opracowania koncepcji koncertu zespołów tańca ludowego "Rudki" z Rzeszowa oraz "Lipovec" z Vranova nad Topl'ou oraz dokona jego reżyserii w dniu 22 listopada 2017r.w Filharmonii Podkarpackiej. W koncercie mają być wykorzystane tańce rzeszowskie oraz tańce zemplińskie opracowane na warsztatach artystycznych realizowanych w ramach mikroprojektu pn. "Łączy nas taniec". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

Opis przedmiotu zamówienia: Do zadań reżysera koncertu będzie należało w szczególności:

1. Opracowanie koncepcji artystycznej widowiska prezentujacego bogactwo dziedzictwa kulturowego regionu rzeszowskiego i kraju preszowskiego.

2. Uwzglednienie w programie koncertu pieśni i atńców rzeszowskich w wykonaniu zespołu słowackiego oraz piesni i tańcó słowackich w wykonaniu zespołu polskiego.

3. czas trwania koncertu: część artystyczna nie moze przekraczac 2 godz.

 

Wymagania na stanowisku eksperta zewnetrznego- reżysera koncertu:

osoba zatrudniona na stanowisku reżysera koncertu powinna spełniac nastepujace kryteria:

- wykształcenie kierunkowe

- biegła znajomość zagadnień zwiazanych z folklorem,

- doświadczenie w pracy z zespołami folklorystycznymi,

- umiejętność tworzenia opracowań atrakcyjnych dla publiczności i wykonawców.

Kryteria oceny oferty: najniższa cena.

Informacje dodatkowe:

1. Forma zatrudnienia: umowa o dzieło

2. Termin realizacji: 22 listopada 2017r.

3. Składając oferty należy złożyć CV z opisem spełniania wymagań oraz informacją o ogólnej koncepcji koncertu.

 


KONFERANSJER DO PROWADZENIA KONCERTU ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH

 

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybranie osoby, która poprowadzi koncert "Łączy nas taniec" w wykonaniu zespołu "Rudki" z Rzeszowa i zespołu "Lipovec" z Vranova nad Topl'ou w ramach mikroprojektu pn. "Łączy nas taniec". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Do zadań konferansjerabędzie należało w szczególności:

- powitanie zaproszonych gości oraz publiczności i wykonawców,

- przekazanie informacji o mikroprojekcie i źródłach jego finansowania,

- przekazanie informacji o zespołach "Rudki" i "Lipovec",

- przekazanie informacji dotyczących dziedzictwa kulturowego pogranicznych regionów,

- zapowiedzi poszczególnych występów na scenie.

 

Wymagania na stanowisku konferansjera:

Osoba zatrudniona na stanowisku konferansjera powinna spełniać nastepujące kryteria:

- ukończyła 18 lat,

- ma doświadczenie związane z występami na scenie w charakterze konferansjera,

- posiada umiejętność pracy w zespole oraz zdolność elastycznego reagowania,

- posiada łatwość nawiązywania kontaktu z publicznością,

- dysponuje nienaganną dykcją i doskonałą prezencją.

Kryteria oceny oferty: najniższa cena.

Informacje dodatkowe:

1. forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

2. Termin realizacji: 22 listopada 2017r.

3. Miejsce realizacji koncertu: Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie

4. Składając oferty należy złożyć CV z opisem spełniania wymagań

 


OBSŁUGA AKUSTYCZNA KONCERTU ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH

 

Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest wybranie osoby do obsługi akustycznej koncertu "Łączy nas taniec" w wykonaniu zespołu "Rudki" z Rzeszowa i zespołu "Lipovec" z Vranova nad Topl'ou w ramach mikroprojektu pn. "Łączy nas taniec". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Do zadań osoby do obsługi akustycznej koncertu będzie należało w szczególności:

- współpraca z zespołem realizatorów koncertu,

- zapewnienie dobrego nagłośnienia sali koncertowej'

- zapewnienie właściwego nagłośnienia wszystkich instrumentów kapeli,

- zapewnienie właściwego nagłośnienia grup wokalnych.

 

Wymagania na stanowisku obsługi akustycznej:

Osoba zatrudniona na stanowisku obsługi akustycznej powinna spełniać następujące kryteria:

- ukończyła 18 lat,

- ma doświadczenie związane z obsługą techniczną imprez,

- posiada umiejętność pracy w zespole oraz zdolność elastycznego reagowania.

Kryteria oceny oferty: najniższa cena.

Informacje dodatkowe:

1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

2. Termin realizacji: 22 listopada 2017r.

3. Miejsce realizacji koncertu: Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie

4. Składając oferty należy złożyć CV z opisem spełnienia wymagań.

 

OBSŁUGA OŚWIETLENIA SCENICZNEGO KONCERTU ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH

 

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybranie osoby do obsługi oświtlenia sceny w czasie koncertu "Łączy nas taniec" w wykonaniu zespołu "Rudki" z Rzeszowa i zespołu "Lipovec" z Vranova nad Topl'ou w ramach mikroprojektu pn. "Łączy nas taniec". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Do zadań osoby do obsługi oświetleniowej w czasie koncertu będzie należąło w szczególności:

- współpraca z zespołem realizatorów koncertu,

- zapewnienie oświetlenia sceny zgodnego z koncepcją reżysera,

- sterowanie wyświetlaniem obrazów na ekranie.

 

Wymagania na stanowisku obsługi oświetlenia scenicznego:

Osoba zatrudniona na stanowisku obsługi oświetlenia scenicznego powinna spełniać następujące kryteria:

- ukończyła 18 lat,

- ma doświadczenie związane z obsługą techniczną imprez,

- posiada umiejętność pracy w zespole oraz zdolność elastycznego reagowania.

Kryteria oceny oferty: najniższa cena.

Informacje dodatkowe:

1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

2. Termin realizacji: 22 listopada 2017r.

3. Miejsce realizacji koncertu: Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie

4. Składając oferty należy złożyć CV z opisem spełnienia wymagań.

 

 


Warunki składania ofert (dotyczy realizacji koncertu zespołów folklorystycznych):

Oferty prosimy składać:

- pocztą lub osobiście na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury

35-074 Rzeszów, Al. J. Piłsudskiego 25

- pocztą elektroniczną na adres: dyrektor@mdk.erzeszow.pl

- termin składania ofert: 30.10.2017r. liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę przy wyborze Wykonawcy

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

- Kryterium wyboru oferty: spełnianie wymagań określonych w zapytaniu.

 


NOTATKA Z WYBORU - dotyczy zatrudnienia ekspertów – osób przewidzianych do obsługi koncertu zespołów folklorystycznych na potrzeby realizacji  mikroprojektu nr INT/EK/KAR/1/I/B/0085 „Łączy nas taniec”

 

W dniu  2 listopada 2017 roku w oparciu o regulamin zamówień publicznych MDK dokonano wyboru następujących ekspertów:

 • Reżyser koncertu - do zadań reżysera koncertu będzie należało w szczególności: Opracowanie koncepcji artystycznej widowiska prezentującego bogactwo dziedzictwa kulturowego regionu rzeszowskiego i kraju preszowskiego, uwzględnienie w programie koncertu pieśni i tańców rzeszowskich w wykonaniu zespołu słowackiego oraz pieśni i tańców słowackich w wykonaniu zespołu polskiego. Czas trwania koncertu: część artystyczna nie może przekraczać 2 godz.
 • Konferansjer koncertu - do zadań konferansjera będzie należało w szczególności: powitanie zaproszonych gości oraz publiczności i wykonawców, przekazanie informacji o mikroprojekcie i źródłach jego finansowania, przekazanie informacji o zespołach "Rudki" i "Lipovec", przekazanie informacji dotyczących dziedzictwa kulturowego pogranicznych regionów, zapowiedzi poszczególnych występów na scenie.
 • Obsługa akustyczna koncertu- do zadań osoby do obsługi akustycznej koncertu będzie należało w szczególności: współpraca z zespołem realizatorów koncertu, zapewnienie dobrego nagłośnienia sali koncertowej, zapewnienie właściwego nagłośnienia wszystkich instrumentów kapeli, zapewnienie właściwego nagłośnienia grup wokalnych.
  • Obsługa oświetleniowa koncertu - do zadań osoby do obsługi oświetleniowej w czasie koncertu będzie należało w szczególności: współpraca z zespołem realizatorów koncertu, zapewnienie oświetlenia sceny zgodnego z koncepcją reżysera, sterowanie wyświetlaniem obrazów na ekranie.

 

Zapytania zostały skierowane do potencjalnych wykonawców posiadających doświadczenie
w obsłudze imprez artystycznych znających specyfikę miejsca realizacji koncertu tj. Filharmonię Podkarpacką w Rzeszowie:

 

Do dnia 30.10.2017 oferty złożyły poniżej wskazane osoby.

Reżyser koncertu – Kamil Dołhań – cena 967,50 zł brutto

Konferansjer koncertu – Daniel Sowa – cena 645,00 zł brutto

Obsługa akustyczna koncertu – Mariusz Sierżęga – cena 645,00 zł brutto

Obsługa oświetleniowa koncertu – Barbara Olearka – cena 645,00 zł brutto

 

Wszystkie złożone oferty spełniły warunki zawarte w zapytaniach i wybrano ww. osoby na stanowiska związane z obsługą koncertu.