Statut Rady Młodzieży Rzeszowa

                                                                               Statut Rady Młodzieży Rzeszowa                                   

Postanowienia ogólne

Rozdział I

                                                                                                              §1

1.  Statut określa zadania oraz zasady działania Rady Młodzieży Rzeszowa, zwanej dalej ”Radą".

2. Rada ma charakter konsultacyjny.

§2

1. Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa tworzy wspólnotę samorządową społeczności uczniowskich. Działa ona przez swój organ, jakim jest Rada.

2.  Siedziba Rady mieści się w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie.

3. Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury sprawuje pieczę nad działalnością Rady i udziela jej wsparcia organizacyjnego.

4. Pomocy Radzie udzielaj ą także odpowiednie wydziały Urzędu Miasta Rzeszowa.

Rozdział II.

Zadania Rady

§3 Zadaniem Rady jest w szczególności:

1) kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej;

2) upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży;

3) reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych;

4) działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych;

5) zapewnienie możliwości uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji wpływających na sposób
i jakość życia.

6) działanie na rzecz eliminowania negatywnych zjawisk społecznych oraz patologii w środowiskach młodzieżowych.

§4 Rada realizuje swoje zadania poprzez:

  1) inicjowanie i koordynowanie działań dotyczących życia młodzieży, w szczególności w zakresie nauki, kultury i sportu;

2) nawiązywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami młodzieżowymi;

3) promowanie osiągnięć młodzieży Miasta Rzeszowa;

4) organizowanie akcji charytatywnych oraz promowanie wartości wolontariatu.

Rozdział III.

Organizacja i zasady działania Rady

§5

W skład Rady wchodzi  po dwóch przedstawicieli  uczniów gimnazjów i  szkół ponadgimnazjalnych.

§6

1.  Członków Rady wybierają uczniowie danej szkoły na okres dwuletniej kadencji, w wyborach przeprowadzonych zgodnie z zasadami wyboru samorządów uczniowskich poszczególnych szkół. W takim samym trybie dokonuje się wyborów uzupełniających, a także odwołuje się członków Rady.

 2.  Wybory do Rady organizuje samorząd uczniowski.

§7

1.  Rada może postanowić o ustanowieniu Honorowego Członka Rady Młodzieży Rzeszowa.

 2. Uchwałę w tym zakresie Rada podejmuje na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Rady, bezwzględną większością głosów składu Rady.

§8

 1.  Rada wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.

2.  W przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady, Rada dokonuje wyboru na wakujące stanowisko na najbliższym posiedzeniu Rady.

3. Rada ze swego grona może powoływać komisje do określonych zadań, określając przedmiot działania oraz skład osobowy, Komisja wybiera Przewodniczącego Komisji.

§9

1.  Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady:

1) Organizuje pracę Rady;

2) Zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy jej obradom;

3) Reprezentuje Radę na zewnątrz.

 

2. Sekretarz Rady prowadzi dokumentację Rady i protokołuje jej posiedzenia. W przypadku niemożności wykonywania obowiązków przez Sekretarza, Przewodniczący Rady wyznacza innego członka Rady.

§10

Rada obraduje na sesjach zwoływanych stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu, z wyłączeniem dni wolnych od nauki.

§11

1. Posiedzenia Rady są jawne.

2.  O posiedzeniu Rady powiadamia się członków Rady oraz Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa i Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury na 7 dni przed terminem obrad, wysyłając zawiadomienia zawierające dane
o miejscu, terminie i porządku obrad oraz projekty uchwał i niezbędne materiały związane z przedmiotem obrad.

3.  Przewodniczący Rady powiadamia o posiedzeniu Rady uczniów szkól, poprzez wywieszenie stosownych informacji na szkolnych tablicach ogłoszeń.

§12

1. Postanowienia Rady zapadają w formie uchwał.

2.  Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady, z wyjątkiem uchwał, o których mowa w § 7 ust. 2.

3. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Rady.

§13

1. Z inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić co najmniej 5 członków Rady.

2. Inicjatywa podjęcia uchwały winna być zgłoszona Przewodniczącemu Rady na co najmniej 14 dni przed posiedzeniem Rady.

Rozdział IV.

Postanowienia końcowe

§14

1. Opiekę nad działalnością Rady sprawuje radny Rady Miasta Rzeszowa, zaproponowany przez Komisję Edukacji Rady Miasta.

 2.  Wątpliwości na tle stosowania niniejszego Statutu rozstrzyga Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa.