Projekty UE

 Euroregion Karpacki [300x239]

Interreg PolskaSłowacja [300x105]1.jpg [184x202]              2.jpg [155x182]           3.jpg [300x288]

Program Współpracy Transgranicznej  Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

 

Priorytet: nr 3. Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)

Wnioskodawca: Miejski Dom Kultury we Vranovie nad Topl’ou, Słowacja

Nazwa Projektu: Kultura bez granic. Rzeszów – Jasło – Vranov nad Topl’ou

Umowa o dofinasowanie nr: PL-SK/PO/IPP/III/097

Termin realizacji projektu: styczeń 2013 – grudzień 2013 r.

 

Środki EFRR  - 47 519,59 €; Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa - 5 590,54 €; Wkład własny - 2 795,27 €; Razem - 55 905,40 € 

Działania mikroprojektu realizuje Miejski Dom Kultury we Vranovie nad Topl’ou we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Rzeszowie i Jasielskim Domem Kultury w Jaśle

Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z udziałem budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej

Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

 

OPIS PROJEKTU

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie istniejącej współpracy transgranicznej, rozszerzenie jej o nowe partnerstwo a także realizacja wspólnych działań w różnych dziedzinach życia kulturalnego i społecznego. Cel jest realizowany poprzez:

- Tworzenie korzystnych warunków dla młodych ludzi po obu stronach granicy, którzy chcą realizować się w życiu kulturalnym i społecznym.

- Utworzenie na placu przed Domem Kultury we Vranovie nad Topl’ ou Rynku Rzemiosł, jako przestrzeni służącej prezentacjom w czasie najważniejszych wydarzeń miejskich kunsztu i artystycznych wyrobów naszego jak również polskiego rzemiosła w tym wytworów dzieci, młodzieży i grup marginalizowanych.

- Rozwijanie osobowości młodych, utalentowanych ludzi, stymulowanie ich twórczych i interpretatorskich wysiłków, odkrywanie nowych talentów a przede wszystkim dostarczanie niezapomnianych wrażeń zarówno wykonawcom jak i publiczności.

- Pojawienie się nowych przyjaźni wśród młodzieży. Młodzi ludzie dostaną możliwość wzajemnego poznania się, porównania własnego dorobku kulturalnego w dziedzinie folkloru, muzyki popularnej czy rzemiosła artystycznego. Wreszcie, możliwość zaprezentowania szerokiej publiczności swojego talentu, artystycznej biegłości, ludowych tradycji nie tylko naszego kraju ale także kraju naszego Partnera.

Grupy docelowe:

Projekt przeznaczony jest szczególnie dla młodzieży z przygranicznych obszarach Słowacji
i Polski, którzy w wolnym czasie poświęcają się muzyce, współczesnym i ludowym pieśniom, tańcu i rzemiosłu artystycznemu. Projekt tworzy przestrzeń dla samorealizacji i prezentacji wyników swojej pracy grupom społecznym populacji regionu przygranicznego znajdującym się z różnych względów w sytuacji niekorzystnej /marginalizowanym/. Na większą skalę, projekt będzie miał wpływ na szerokie spektrum społeczeństwa bez podziału na kategorie wiekowe, uczestników wydarzeń organizowanych we Vranovie nad Topl’ou  i w mieście Rzeszowie. Projekt jest dostępny dla każdego za pośrednictwem strony internetowej oraz telewizji internetowej: /www.kulturavranov.sk, www.tvvranov.sk.

Działania podejmowane w ramach projektu:

-        Spotkanie robocze - informacje na temat działań projektowych w związku
z  Międzynarodowym Festiwalem Gaštanček 2013,

-        Ocena zgłoszonych kandydatów i wybór finalistów Festiwal Gaštanček w roku 2013,

-        Konferencja, wystawa, spotkanie robocze partnerów oraz finalistów konkursu
Gaštanček 2013,

-        Międzynarodowy Festiwal  Piosenki Popularnej Gaštanček 2013

-        Spotkanie robocze partnerów w związku z przygotowaniem warsztatów folklorystycznych,

-        Rynek Rzemiosł, czterodniowe warsztaty tańca ludowego,

-        Spotkanie robocze partnerów w związku z przygotowaniami do targów bożonarodzeniowych,

-        Targi bożonarodzeniowe, Konferencja końcowa.

 

Wnioskodawca : Miejski Dom Kultury we Vranovie nad Topľou
Forma prawna organizacji: jednostka samorządu
Adres : M. R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nd Topľou
Województwo: preszowskie
Tel.: 00421 57 4881510
Fax : 00421 57 4463950
E-mail : programove@kulturavranov.sk
IČO : 35519088
DIČ : 2020630898

 

Nazwa partnera: Młodzieżowy Dom Kultury
Forma prawna: jednostka samorządu, placówka publiczna oświatowo-wychowawcza
Adres: Piłsudskiego 25
35-506 Rzeszów
Województwo : podkarpackie
Powiat : Rzeszów
Gmina : Rzeszów
Osoba odpowiedzialna za realizację mikroprojektu:
Bogusław Tomczak
Tel.: 0048 17 748 36 00
Fax : 0048 17 748 36 00
E-mail : mdkrze@pro.onet.pl

Nazwa partnera: Jasielski Dom Kultury
Forma prawna: jednostka
organizacyjna samorządu terytorialnego
Adres : Kołłątaja 1
38 - 200 Jasło
Województwo : podkarpackie
Powiat : Jasło
Gmina : Jasło
Osoba odpowiedzialna za realizację mikroprojektu:
Janusz Szewczyk
Tel.: 00 48 13 4435150
Fax : 00 48 13 4435150
E-mail : jdksekretariat@gmail.com
 

Więcej informacji: http://kulturavranov.sk/popis-mikroprojektu-pl

                                        http://kulturavranov.sk/viac-o-mikroprojekte


 

 

 

ue2.jpg [300x180]

Ochrona dziedzictwa kulturowego historycznych regionów Zemplina i Rzeszowszczyzny – tradycja, współczesność, przyszłość”

Miasto Vranov nad Topľou (Republika Słowacka) wraz z Gminą Miastem Rzeszów wspólnie przygotowały projekt o nazwie „Ochrona dziedzictwa kulturowego historycznych regionów Zemplina i Rzeszowszczyzny – tradycja, współczesność, przyszłość”. Projekt jest finansowany w ramach „Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 – 2013”.

Partnerem Wiodącym projektu jest Miasto Vranov nad Topľou.

W dniu 26.10.2009 Burmistrz Vranova nad Topl’ou PhDr. Tomáš Lešo podpisał z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego Rzeczpospolitej Polskiej umowę o finansowanie projektu.

Umowa partnerska pomiędzy Vranovem a Rzeszowem została zawarta w dniu 27.11.2009 r. Podpisy pod umową złożyli Burmistrz Vranova nad Topl’ou, Tomáš Lešo oraz Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc.

Całkowita wartość projektu: 1 963 961,25 Euro.

Wartość projektu po stronie polskiej to 328 922 Euro.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 669 367,06 Euro.

Kwota dofinansowania z EFRR w rozbiciu na poszczególnych Partnerów:

Miasto Vranov nad Topl’ou  - 1 389 783,36 Euro

Gmina Miasto Rzeszów – 279 583,7 Euro

W ramach projektu zrealizowano:

 1. Działania o charakterze inwestycyjnym:
 • rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku Miejskiego Domu Kultury we Vranovie nad Topl’ou,
 • wyposażenie pomieszczeń budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie w sprzęt i urządzenia do działań kulturalnych,
 1. Działania o charakterze informacyjno-promocyjnym
 2. Działania dotyczące wymiany kulturalnej:
 • konferencja na temat „Ochrony dziedzictwa kulturowego historycznych regionów Zemplina i Rzeszowszczyzny”,
 • warsztaty artystyczne z zakresu rękodzieła artystycznego "Rzemiosło artystyczne Rzeszowszczyzny",
 • koncerty zespołów artystycznych z Vranova w Rzeszowie i zespołów z Rzeszowa we Vranovie,
 • wystawa "Tradycyjne rękodzieło artystyczne Zemplina",
 • "Nasi sąsiedzi" - międzynarodowy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z województwa podkarpackiego i kraju preszowskiego,
 • Festiwal zespołów artystycznych Rzeszowa i Vranova "Nad Topl'ou i Wisłokiem"

 

 

Działania realizowane po zakończeniu projetu - więcej

 

 

ue1.jpg [1547x1203]